John Nevins Andrews (1829 – 1883)

John N. Andrews

John N. Andrews

Dž.N. Endrjuz obično predstavlja jednu stvar za Adventiste. On je bio prvi misionar Adventista Sedmoga Dana koji je putovao u zapadnu Evropu 1874-te, da počne sa radom u Švajcarskoj. Neki od nas ga pamtimo i kao trećeg predsednika generalne konferencije. Literarni div i učenjak je bio i lektor našeg magazina Review and Herald. Bio je blisko povezan sa starešinom Džejmsom i Elen Vajt u vođenju i evangelističkom radu mlade crkve. Postao je propovednik u 21-oj godini. Znao je napamet ceo novi zavet i čitao je bibliju na sedam različitih jezika.

Endrjuz je bio intelektualac koji je više uživao u žestokom proučavanju biblije nego u fizičkim aktivnostima. Bio je odličan teolog i napisao je da je Subota od sutona do sutona, koja je postala doktrina Adventista Sedmoga Dana. On je bio prvi koji je napisao da je Amerika zver sa dva roga iz trinaeste glave otkrivenja. Starešina Endrjuz je napisao mnogo članaka i knjiga za vreme svoje karijere (Među kojima je i Istorija Subote). Umro je u Evropi devet godina posvom dolasku. Iako je poživeo svega 54 godine, izdvojio se kao jedan od najboljih pisaca koje smo imali. Endrjuz je bio ratnik koji je stojao na fronru bitke do svog poslednjeg dana. Ovo je sestra Vajt rekla o njemu: ”Iz onoga što mi Bok pokazuje s vremena na vreme, brat Endrjuz je njegov izabrani sluga koji je izvršavaodelo koji drugi nisu mogli. Imam svedočanstva u kojima se napominje njegov dragoceni talenat. Iskustvo koje je stekao ga kvalifikuje za važno delo za ove poslednje dane.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 13, p. 32}

“Svaki član ljudske porodice, osim Adama, je imao roditelje, i svaki je imao početak svojih dana; i zaista, sa dva izuzetka, svi su imali svoj kraj. Čak su i Božji anđeli imali svoj početak, tako da su i oni kao ljudski rod. Što se tiče Sina Božjeg, i on je isključen jer je imao svog Oca Boga i on je imao u nekoj tački u večnosti svoj početak.”  {J. N. Andrews, Review & Herald, September 7, 1869}

“Doktrina o trojstvu je prihvaćena na savetu u Nici 325-te godine. Ova doktrina uništava Božju ličnost i ličnost Njegovog Sina Isusa Hrista našeg Gospoda. Sramotne mere kojima je ono nametnuro crkvi koje se pojavljuju na stranicama crkvene istorije, može postići da se svaki vernik u tu doktrinu posrami.” {J. N. Andrews, Review & Herald, March 6, 1855}

“Iz Pavlovih izjava je jasno da je Bog izvor besmrtnosti. On govori ovo o Bogu Ocu: ”koji sam ima besmrtnost, i živi u svjetlosti kojoj se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije video, niti može vidjeti, kojemu čast i država vječna. Amin.” 1 Tim. 6:16. Ovaj tekst je dizajniran tako da se jasno može videti da samopostojeći Bog jedini ima, sam od sebe, ovu čudesnu prirodu. Drugi je mogu imati Njegovim posredstvom, ali on sam je izvor besmrtnosti. Naš Gospod Isus Hris je izvor ovakvog života za nas. “Jer kako što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi.” Jovan 5:26. Kao što me posla živi Otac, i ja živim Oca radi, i koji jede mene i on će življeti mene radi.” Jovan 6:57. Otac nam daje ovaj život kroz svog Sina. “I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj život vječni u Sinu je njegovom. Ko ima Sina Božjega ima život; ko nema Sina Božjega nema života. 1Jovanova 5:11,12. Ovi stihovi iz biblije jasno indikuju da je hrist izvor beskrajnog života i da ga imaju samo oni koji imaju Hrista.” {J. N. Andrews, Review & Herald, January 27, 1874 p. 52}

Katoločki izazov

“Protestanti koji nisu vođeni Biblijom. [“Doctrinal Catechism”- pp. 101,174,351-355.] Pitanje: Imate li nekih dokaza da oni (Protestanti) nisu vođeni Biblijom? Odgovor: Da; veoma mnogo njih, toliko da jedva malo ima onih koji rade ispravno. Oni odbacuju mnogo toga što je jasno obuhvaćeno biblijom i propovedaju mnogo toga što se ne može naći u Bibliji.

Pitanje: Dajte nam neke primere i jednog i drugog? Odgovor: Oni bi trebali, ako im je Biblija jedino merilo, prati noge jedan drugome, po Hristovoj zapovesti u 13-oj glavi Jevanđelja po Jovanu; – trebali bi držati, ne nedelju, već Subotu, po zapovesti, “Čuvajte Subotu svetom”; jer ova zapovest u Bibliji nije promenjena niti ukinuta.

Pitanje: Imate li drugi način na koji možete dokazati da Crkva ima moć da postavlja praznike i zapovesti? Odgovor: Da nema takvu moć, ona ne bi mogla činiti ono u čemu se sve moderne religije slažu sa njom; – Nebi mogla zameniti držanje Subote koja je sedmi dan, držanjem nedelje koja je šesti dan, a to je promena koja nema biblijski autoritet.

Pitanje: Da li vidite još neke znaćajne istine koje Crkva uči koje nisu jasno utemeljene u Bibliji? Odgovor: Da, doktrina o trojstvu; doktrinu koju je vrlo bitno znati za spasenje, nije  eksplicitno i evidentno utemeljena u Bibliji, u smislu protestantske interpretacije. {Review & Herald, August 22, 1854}