Naslovna Ispitivanje napisanog 1891-1900

Ispitivanje napisanog 1891-1900

Ellen G. White

Ellen G. White

Tvrdi se da je u ovom periodu Elen Vajt napisala neke stvari koje su rezultirale “promenom koncepta” u crkvenoj doktrini po pitanju božanstva. Ova “promena koncepta” se po tvrdnjama dogodila u knjizi Čežnja Vekova. Ispitaćemo ovu smelu tvrdnju dozvolivši proroku da sama govori kroz svoja pisana dela, pazeći na sva prethodna otkrivenja koja smo dobili do sada. Jasno nam je rečeno da se istina ne suprotstavlja sebi i da “nova svetlost” samo potvrđuje prethodna otktrivenja. Sada ćemo pogledati pisani materijal iz ovog perioda, sa posebnim osvrtom na knjigu Čežnja Vekova.

 

Kako je Božji Duh opisan (da li je on posebno biće)?

“Sveti Duh koga je Iskupitelj sveta obećao poslati, je prisutnost i sila Božja.” {E. G. White, Signs of the Times, November 23, 1891 par. 1}

“Uticaj Svetog Duha je Hristov život u duši.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 4, p. 332} 1896 

“Učitelj mora biti kršten Svetim Duhom. Tada će um i duh Hristov biti u njemu i on će ispovedati Hrista u duhovnom i svetom životu.” {E. G. White, Review and Herald, February 9, 1892 par. 21}

“Isus čeka da udahne svoj Duh u učenike i da im da inspiraciju svog posvećujućeg duha i da prenese vitalni uticaj od sebe na svoj narod. On želi da oni razumeju da od sada ne mogu služiti dva gospodara. Njihovi životi ne mogu biti podeljeni. Hrist će živeti kroz svoje ljudske zastupnike i da radi kroz njihove sposobnosti i da deluje kroz njihove mogućnosti. Njihova volja mora biti podređena Njegovoj volji, moraju raditi u skladu sa njegovim Duhom, da ne bude više da oni žive, već da Hrist živi kroz njih. Isus pokušava da im prenese da u dacanju svog Svetog Duha on njima daje slavu koju mu je Otac dao, da On i njegov narod mogu biti jedno sa Bogom.” {E. G. White, Signs of the Times, October 3, 1892 par. 4}

“Želim da vam prenesem činjenicu da oni kojim Isu obitava u srcima verom, primiše Duha Svetoga. Svaka osoba koja primi Isusa kao svog ličnog Spasitelja, isto tako sigurno dobija i Svetog Duha da mu bude Savetnik, Prosvetitelj, Vodič i Svedok.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 14, p. 71} 1894

“Rad Svetog Duha je nemerljivo velik. Iz ovog izvora dolazi Božjem radniku sila i efikasnost; i Sveti Duh je utešitelj, kao lična prisutnost Hrista u duši.” {E. G. White, Review and Herald, November 29, 1892 par. 3}

„Sprečen ljudskom prirodom, Hrist nije mogao biti sveprisutan lično; zato je bilo u njihovu korist da ih ostavi, ode Ocu i pošalje Sveti Duh da bude njegov naslednik a zemlji. Sveti Duh nema ljudsku prirodu i nezavisan je. On predstavlja samog sebe kao prisutnog svuda svojim Svetim Duhom, kao sveprisutnog.“ {E. G. White, Manuscript Releases Volume 14, p. 23} 1895

“Za nas nije bitno da definišiemo šta je tačno Sveti Duh. Hrist nam govori da je Sveti Duh utešitelj, a da je Utešitelj Sveti Duh, “Duh istine, koji će Otac poslati u moje ime.” “I ja ću umoliti oca, i daće vam drugoga utješitelja da bude s vama vavijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi niti ga poznaje; a vi ga poznajete, jer u vama stoji i u va,a će biti.”  [Jovan 14:16, 17] Ovo se odnosi na sveprisutnost Hristovog Duha, koji se zove utešitelj.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 14, p. 179} 1891

 

Ko je naš Utešitelj (jedini koji nas zaista može utešiti)?

“Spasitelj je naš Utešitelj. Dokazala sam da je On to. {E.  G.  White, Manuscript Releases Volume 8, p. 49} 1892

“Dok verom gledamo u Isusa, naša vera poseca senku, i obožavamo Boga zbog Njegove čudesne ljubavi u davanju Isusa Utešitelja.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 19, pp. 297, 298} 1892

“Ako Duh onoga koji je digao Isusa iz smrti, počiva u vama, Onaj koji je digao Hrista iz mrtvih će takođe oživeti vaša smrtna tela Svojim Duhom koji počiva u vama.” O kako je ovo dragocena poruka svakoj ožalošćenoj duši! Hrist je naš vođa i Utešitelj, koji nas teši u svim našim nevoljama.” {E. G. White, S.D.A. Bible Commentary Vol. 6, pp. 1076, 1077} 1894

“Hrist je formiran u nama i svojim Duhom on ispunjava obećanje, “Nikada vas neću ostaviti, niti odbaciti.”” {E. G. White, Signs of the Times, September 27, 1899 par. 9}

“Hrist dolazi kao Utešitelj svima koji veruju. On vas poziva da mu verujete.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 8, p. 57} 1898

“Razlog zašto su crkve slave i bolesne i na samrti je zato što je neprijatelj uneo uticaje obeshrabrujuće prirode da optereti slabašne duše. On se trudi da ukloni Isusa kao Utešitelja iz Njihovih života, kao onoga koji ih ukorava, koji ih upozorava, koji ih savetuje, govoreći, “Ovo je put, hodite njime.”” {E. G. White, Review and Herald, August 26, 1890 par. 10} (Vidite i 2 Korinćanima 1:3, 4; 2 Solunjanima 2:16, 17)

 

Kako Hrist dolazi da nas uteši?

“Učenicima je bila misterija kako se Hrist prikazao njima, a ostao je nevedljiv svetu. Nisu razumeli Hristove reči u njihovom duhovnom smislu. Oni su razmišljali o spoljnjoj, vidljivoj manifestaciji. Nisu mogli da pojme činjenicu da Hrist može biti sa njima, a da ne bude viđen od strane sveta. Nije im bilo jasno značenje duhovne manifestacije.” {E. G. White, The Southern Review, September 13, 1898 par. 2}

 

Šta je ljudski duh (da li je to posebno biće)?

“Naš lični identitet će biti sačuvan pri vaskrsenju, ali ne od iste materije i substanci kao kada je naše telo otišlo u grob. Čudesna dela Gospodnja su misterija za ljude. Duh, ljudski karakter, se vraća Bogu, da bude sačuvan. U vaskrsenju će svaki čovek imati svoj karakter. {E. G. White, S.D.A. Bible Commentary Vol. 6, p. 1093} 1900

“Hrišćani bi trebali da vežbaju svoje želje i ponašanje u skladu sa obrascem života. Duha i karaktera božanskog učitelja.” {E. G. White, Review and Herald, July 18, 1893 par. 3}

“Gospod Isus, koji je sudija svakom čoveku, će zageldati u mnoge tvrdoglace, sebične i intrigantne poslove, “KO je tražio ovo iz tvoje ruke?” Duh i karakter koji si manifestovao nije bio u skladu sa obrascem koji sam Ja dao u svom životu i karakteru, kada sam bio na zemlji.” {E. G. White, Review and Herald, October 16, 1894 par. 3}

 

Kako je još Božji Duh opisan u Bibliji i Duhu Proroštva?

“Ko je upravljao Duh Gospodnji? Ili mu bio savjetnik i naučio ga?” “Jer ko pozna misao Gospodnju? Ili ko mu bi savjetnik?” Isaija 40:13; Rimljanima 11:34

“Isti božanski um koji radi na pitanjima ptirode govori i srcima ljudi i stvara neizrecivu želju za nečim što ne poseduju. Svetske stvari ne mogu zadovoljiti njihove potrebe. Božji Duh ih moli da traže one stvari koje im mogu dati mira i odmora—Hristovu milost, radost svetosti. Kroz vidlive i nevidljive uticaje, naš Spasitelj konstantno radi da privuče umove ljudi od nezadovoljavajućih slasti greha ka beskonačnim blagoslovima koji mogu biti njihovi kroz Njega.” {E. G. White, Steps to Christ, p. 28} 1893

“Karakter je uticaj. Hristov rad je bio da privuče umove u koheziju sa svojim božanskim umom.” {E. G. White, Review and Herald, September 29, 1891 par. 14}

„Očeva prisutnost je okružila Hrista, i ništa mu se nije dogodilo osim onoga što je beskonačna ljubav dozvolila na blagoslov svetu. Ov je bio Njegov izvor utehe, a i za nas. Onaj ko je prožet Hristovim Duhom počiva u Hristu. Udarac koji je upućen na nas pada na našeg Spasitelja, koji nas okružuje svojom prisutnošću. Šta god dobijamo, dobijamo od Hrista. Nemamo potrebe da se opiremo zlu, jer Hrist je naša odbrana. Ništa nas ne može dodirnuti bez Božje dozvole i „sve stvari“ koje su dozvoljene „rade skupa na dobrobit onih koji vole Boga. Rimljanina 8:28.“ {E. G. White, Thoughts from the Mount of Blessing, p. 71} 1896

 

Ko je inspirisao i vodio svete istoričare?

„Ko je, osim Isusa Hrista, svojim Svetim Duhom i nebeskom silom, vodio pero svetih istoričara koji su predstavili svetu dragocene zapise govora i dela Isusa Hrista?“ {E. G. White, Manuscript Releases Volume 2, p. 14} 1892

 

Kako Elen Vajt opisuje svoju sopstvenu inspiraciju?

“U petak, 20-og Marta, ustala sam rano ujutro, oko pola četiri. Dok sam pisala o 15-om Jovanovom poglavlju, divno delo mi se ukazalo. Cela soba je odisala atmosferom nebesa. Izgledalo je kao da je sveto prisustvo bilo u mojoj sobi. Ostavila sam pero po strani i čekala da mi se Sveti Duh obrati. Nisam videla nikog. Nisam čula nikakav glas, ali nebeski posmatrač je  izgledao blizu mene. Osetila sam da sam u Isusovom prisustvu. Nemoguće mi je da opišem slatku svetlost i mir koji su bili u mojoj sobi. Sveta tmosfera me je koruživala i pokazane su mi stvari od veoma bitnog značaja. Pred mene je iznesen plan od strane nevidljivog prisustva koje mi je govorilo.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 11, p. 326} 1896 

“Ustala sam rano u četvrtak ujutro, oko dva sata, i užurbano sam pisala o Istinitoj Lozi, kada sam osetila prisustvo u svojoj sobi., kao i mnogo puta pre, i zaboravila sam na sve što sam radila. Izgledalo je da sam u Isusovom prisustvu. Govorio mi je ono u šta sam trebala biti upućena. Sve je bilo tako jednostavno da nisam mogla pogrešno razumeti. […] Nijedna čujna rečnije bila izgovorena, već je govorio mom umu. Rekla sam, “Gospode, učiniću kako zapovedaš.”” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 5, p. 147} 1896

 

Ko će prebivati sa nama i kako?

“Duhom će Otac i Sin doći i prebivati sa vama.” {E. G. White, The Bible Echo, January 15, 1893 par. 8}

 

Kako su Otac i Sin jedno?

“Od večnosti je postojala kompletna unija između Oca i Sina. Bili su dvoje, a ipak skoro identični; dvoje u ličnosti, a ipak jedno u Duhu, srcu i karakteru.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, December 16, 1897 par. 5}

 

Kako je Hrist Sin Božji?

“Potpuna žrtva je položena; “Jer Bogu toliko omilje svet da i sina svojega jedinorodnog dade,”—ne sina stvaranjem, kao što su to bili anđeli, nisti sina usvojenjem, kao što je grešnik kome je oprošteno, već Sina rođenjem, koji ima identičan karakter kao Otac, i u svoj svetlosti njegove slave i veličanstva, jednak je Bogu po autoritetu, dostojanstvu i nebeskoj saveršenosti. U njemu je otelovljena sva punina božasntva.” {E. G. White, Signs of the Times, May 30, 1895 par. 3}

 

Od koga je Hrist rođen?

Večni Otac, nepromenjivi, dao je svog jedinorodnog Sina, otkinuo je iz svojih grudi onog koji je identičan njemu i poslao ga na zemlju da otkrije koliko mnogo voli ljudski rod. {E. G. White, Review and Herald, July 9, 1895 par. 13}

“On je bio više od učitelja koji je došao od Boga; On je bio jedinorodni Sin Oca, onaj koji je poslat na svet da se spasu svi koji ga budu uzverovali.” {E. G. White, Signs of the Times, November 23, 1891 par. 3}

“Ko je Hrist?—On je jedinorodni Sin živog Boga. On je Ocu kao misao koju izražava reč,–kao misao koja se čuje. Hris je Reč Božja.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, June 28, 1894 par. 9}

On je jedinorodni Božji Sin, koji je bio jedno sa Ocem od početka. Kroz njega su stvoreni svetovi.” {E. G. White, Signs of the Times, May 28, 1894 par. 1} (Pogledajte i  Jovan1:14)

“Božji plan, koji je doneo na savetu sa svojim jedinorodnim Sinom, je ostavljao ljudima vreme probe za neki određeni period.” {E. G. White, Review and Herald, December 21, 1897 par. 4}

“Iako se greh akumulirao godinama, Božja ljuvav nikada nije prestala da teče ka zemlji. Bila je samo uzdržaa dok se nije pronašao kanal za nju. Hrist, jedinorodni Boćji Sin, je napustio nebeske dvore i došao na ovaj svet, i kroz njega je Bog izlio isceljujuću bujicu svoje milosti.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, March 30, 1899 par. 8}

“U dubinama svoje svemoguće mudrosti i milosti, Otac je preuzeo rad na spasenju u svoje ruke. Poslao je svoj jedinorornog Sina na svet da živi Jehovin zakon. Zakon, otkriven u Hristovom karakteru, je bio savršena manifestacija Oca.” {E. G. White, The Bible Echo, November 20, 1899 par. 2}

 

Šta se Sotona uzdao da ne vidimo i zašto?

“Sotona se trudi da ljudi ne vide Božju ljubav koja Ga je navela da da Svog jedinorodnog Sina da spasi pali rod; jer je Božja dobrota ta koja vodi ljude ka pokajanju.” {E. G. White, Selected Messages Book 1, p. 156} 1897

 

Da li je Hrist bio znan kao jedinorodni Božji Sin još iz vremena Starog Zaveta?

“Isus Navin predstavlja Božji narod u prisustvu svog Iskupitelja. Sotona, sa svojim majstorskim umećem optuživanja, protivi se Hristovom planu za otkupljenje svog naroda. Veličanstvo nebesa, jedinorodni u Oca, odgovara na sotonine tvrdnje: “A Gospod reče Sotoni: Gospod da te ukori, Sotono, Gospod da te ukori koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja? A isus bijaše obučen u haljine prljave, i stajaše pred anđelom.”” {E. G. White, Review and Herald, June 20, 1893 par. 4}

[Danilo 3:24, 25 citiran] Kako je Navuhodonosor znao da je četvrti kao Sin Božji? Čuo je o Sinu Božjem od Jevrejskih zatočenika koji su bili u njegovom carstvu. Oni su doneli znanje o živom Bogu koji vlada svime.” {E. G. White, Review and Herald, May 3, 1892 par. 9, 10}

 

Da li je savet božanstva uključivao i trećeg člana?

“U Hristu je ispunjen Božji plan. Ovo je bilo dogovoreno na savetu božanstva. Otac se dogovarao sa Sinom da ljudski rod mora biti iskušan  da se vidi da li će biti zavedeni sotoninim iskušenjima, ili će načiniti Hrista svojom pravednošću, držeći Božje zapovesti, i živeti. Bog je dao svom Sinu sve koji će biti ispravni i lojalni. Hrist se zavetovao da ih iskupi iz sotoninih ruku, po cenu sopstvenog života.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 21, p. 54} 1898

 

Šta nam Bog Otac govori?

“Ali Bog odgovara: “Učinio sam sve što se učiniti moglo z avašeg praoca Adama; Dao sam mu plemenite osobine i naveću moć; moji zahtevi su mu bili laki. Nametnuo sam mu jaram jer nije poverovao u moju reč, nije izabrao da izdrži jednostavno iskušenje, već je poverovao rečima mog neprijatelja, koji je pao sa svog visokog položaja. Ali čak i tada nisam li poslao pomoć? Poslao sam svog Sina, koji je jednak meni, da bi živeo kao uzor na zemlji i da umre za ljudske prestupe, da ne činite greške niti propuste u dobijanju večnog života.” Pošto smo tako obilno snabdeveni za naše spasenje, da li će nam biti opravdano ako nikakav napor ne uložimo u dobjanje večnog života? Bog je dao svog Ljubljenog Sina da umre da bi smo mi mogli biti spaseni. Kakva beskrajna poniznost nebeskog Boga!” {E. G. White, Signs of the Times, August 29, 1892 par. 2, 3}

 

Koje činjenice je Hrist došao da objavi svetu?

“Naša je privilegija da poznamo Boga, a u pravom poznanju Boga je večni život. Jedinorodni Božji Sin je bio Božji poklon svetu, u čijem karakteru je otkriven karakter onoga koji je dao zakon ljudima i anđelima. Došao je da objavi činjenicu, “Gospod naš Bog je jedini Gospod,” i samo njemu ćete služiti. Došao je da manifestuje činjenicu da, “Svaki dobri dar i svaki poklon savršeni odozgo je, dolazi od oca svetlosti, u kojega nema promjenjinvanja ni mijenjanja vidjela i mraka.”” {E. G. White, Review and Herald, March 9, 1897 par. 9}

 

Koje ime je dato Hristu?

“Jehova je ime dato Hristu.” {E. G. White, Signs of the Times, May 3, 1899, par. 2} (Jevrejima 1:4 nam govori kako)

 

Stoga, ko su jedini koje imamo uzvisiti?

“Samo Otac i Sin imaju biti uzvišeni.” {E.  G.  White,  The  Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}

 

Ispitivanje Čežnje Vekova

Prirodno je da očekujemo da pisanje Gđe Vajt budu u harmoniji jedna sa drugim iona to svakako jesu. Netrebamo očekivati da u Čežnji Vekova Gđa Vajt iznosi informacije koje se suprote njenim drugim knjigama, i svakako se to nije desilo. NE bi bilo u kladu sa njenim prethodnim izdanjima da nam sada prezentuje treće božansko biće pored Oca i Sina i ona to zaista ne čini. Ona bi bila lažni prorok kada bi sada iznosila informacije koje tvrde da Hrist NIJE rođen od Oca, i ona zaista ne čini to. Ipak, koliko god to čudno zvučalo, postoje mnogi ljudi koji veruju da je Gđa Vajt uradila upravo to kroz stranice Čežnje Vekova. Zato ćemo pobliže ispitati pasuse u ovoj knjizi koji se tiču ove teme i konstatovati ove činjenice sami.

 

Koji su pasusi iz Čežnje Vekova pogrešno shvaćeni u današnja vremena?

“U Hristu je život, originalan, nepozajmljen, neizveden.” {The Desire of Ages, p. 530}

 

Koja svetlost je data o ovome pasusu kada ga čitamo u kontekstu?

Godinu dana pre nego što je izašla Čežnja Vekova, sestra Vajt je napisala “U njemu je bio život; i život je bio svetlost ljudima” (Jovan 1:4) Ne fizički život koji je ovde naveden, već besmrtan, život koji je ekskluzivno vlasništvo Boga. Reč koja je bila sa Bogom, i koja je bila Bog, imala je taj život. Fizički život je nešto što svaka individua dobija. Nije večni ni besmrtan; jer ga Bog, davalac života, uzima ponovo. Čovek nema kontrolu nad svojim životom. Ali Hristov život je bio nepozajmljen. Niko mu ne može oduzeti taj život. “Sam ga polažem” (Jovan 10:18), rekao je. U Njemu je bio život, originalan, nepozajmljen, neizveden. Ovaj život ne nasleđuju ljudi.

Mogu ga posedovati samo korz Hrista. Ne mogu ga zaslužiti; dato im je kao besplatan poklon ako poveruju u Hrista kao svog ličnog Spasitelja. “A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga , i koga si poslao Isusa Hrista. (Jovan 17:3). Ovo je otvoreni izvor života svetu.” {The Signs of the Times, April 8, 1897 quoted in Selected Messages Book 1, pp. 296, 297} (Primedba: originalan, nepozajmljen, neizveden život može biti DAT)

 

Koliko je Otac dobio od svog Oca?

Hrist je sve dobio od Oca, ali je uzeo da daje.” {The Desire of Ages, p. 21}

 

Da li to uključuje i život? Da li Očev život teče kroz Sina?

“Kroz nebeske dvore, u Njegovoj službi za sva živa bića: kroz ljubljenog Sina, Očev život teče ka svima; a kroz Sina se vraća u slavi i radosnoj službi, plima ljubavi, velikom izvoru svega. Tako je korz Hrista zatvoren krug milosrđa, predstavljajući karakter velikog davaoca zakona života.” {The Desire of Ages, p. 21} (Primedba: Očev originalni, nepozajmljeni, neizveden život je u Njegovom Sinu. Videti Jovan 5:26)

 

Čiji život nam je dat?

“Svi vernici koji prođu kroz prirodnu smrt imaju krou jelo Hristovog tela i piće Hristove krvi, večni život u njima, koji je život Isusa Hrista. U svojoj smrti, Isus je onemogućio onima koji veruju u njega da umru zauvek.” {E. G. White, S.D.A. Bible Commentary Vol. 7, p. 926} 1898

“On je iskusio našu smrt, da možemo primiti život koji je Njegov.” {The Desire of Ages, p. 25}

“Hrist je postao jedno telo sa nama da bismo mi mogli postati jedno u duhu sa njim. Kroz svojstvo ove unije mi izlazimo iz grova,– ne samo kao manifestacija Hristove moći, već kroz veru Njegov život postaje naš. Oni koji vide Hrista u Njegovom pravom karakteru i prima ga u srce ima život večni. Kroz Duha Hrist počiva u nama; i Duh Božji koji primamo u srce verom, je početak večnog života.” {The Desire of Ages, p. 388}

“Verniku je Hrist vaskresenje i život. Kroz našeg Spasitelja život koji smo izgubili je povraćen; jer On ima život u sebi da podigne koga želi. On ima pravo da daje besmrtnost. Život koji je položio kao ljudsko biće, On ponovo prima i daje ljudskom rodu.” {The Desire of Ages, p 786, 787}

 

Da li je Sveti Duh treća individua koja je drugačija od Oca i Sina?

“Dodeljivanje Duha je dodeljivanje života Hristovog.” {The Desire of Ages, p. 805}

 

Da li je Hristov život posebna individua do Hrista?

“Hrist im daje dah Svog Duha, život Svog života. Sveti Duh daje sve od sebe da radi u srcima i umovima.” {The Desire of Ages, p. 827}

“Jedini način na koji možemo bolje razumeti istinu je da nam srce bude nežno i potčinjeno Duhu Hristovom.” {The Desire of Ages, p. 494}

“Počivanje u Hristu znači konstantno primati Njegov Duh, život bezrezervne predaje službi Njemu.” {The Desire of Ages, p. 676}

“Pre nego što su učenici mogli izvršiti svoje dužnosti vezene za crkvu, Hrist im je udahnuo Svoj Duh.” {The Desire of Ages, p. 805}

“Kroz sve naše muke imamo Pomagača koji nikada ne odustaje. Ne ostavlja nas same da se mučimo sa iskušenjem, da se borimo sa zlom, i da na kraju budemo slomljeni pod teretom jada. Iako je sada sakriven od smrtnih pogleda, uho vernog može čuti Njegov glas kako govori, Ne boj se; Ja sam sa tobom.” {The Desire of Ages, p. 483}

 

Ko je sveštenik crkve na zemlji?

“Dok Isus vrši službu u svetinji na nebu, On je i dalje sveštenik Svojim Duhom u crkvi na zemlji. On je povučen sa zemlje, ali obećanjekoje je dao na rastanku se ispunilo, “I evo ja sam svama u sve dane do svršetka svijeta.” Dok delegira svoju silu na niže sveštenike, Njegova prisutnost je i dalje u Njegovoj crkvi.” {The Desire of Ages, p. 166}

 

Ko je sve znao o Sotoninom otpadu?

“Od samog početka, Otac i Hrist su znali za sotonin otpad i o padu čoveka kroz prevarnu moć otpadnika.”. {The Desire of Ages, p. 22}

 

Ko se ujedinio u zavetu da iskupi ljude ako otpadnu?

“Pre nego što su postavljeni temelji zemlje, Otac i Sin su se ujedinili u zavetu da iskupe čoveka ako ga sotona nadjača. Sklopili su ruke u čvrstom zavetu da će Hrist postati sigurnost ljudske rase. Ovaj zavet je Hrist ispunio. Kada je na krstu uzviknuo “Svršilo se,” On se obraćao Ocu.” {The Desire of Ages, p. 834}

“Bog nije uredio da greh postoji, ali je predvideo njegovo postanje, i obezbedio je sredstva za hitan slučaj. Tolika je bila Njegova ljubav prema svetu, da se zarekao da će dati svog jedinorodnog Sina, “da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.” Jovan 3:16” {The Desire of Ages, p. 22}

“Poznavati Boga znači voleti Ga; njegov karakte se mora manifestovati u kontrastu sotoninog karaktera. Ovo delo je moglo izvršiti samo jedno biće u univerzumu. Samo onaj koji poznaje visine i dubinu ljubavi Božje mogao ju je obznaniti.” {The Desire of Ages, p. 22}

“Da bi nas uverio u svoj nepromenljivi savet mirni, Bog je dao Svog jedinorodnog Sina da postane deo ljudske porodice, da zauvek zadrži svoju ljudsku prirodu.” {The Desire of Ages, p. 25}

 

Gde je jedinorodni Sin Božji rođen?

“Posvećenje jedinorodnog je imalo svoj koren u najranijim vremenima. Bog je obećao da će dati svog prvorođenog sa nebesa da spase grešnike.” {The Desire of Ages, p. 51}

 

Sa koliko godina je jevrejski dečak nazvan sinom Božjim?

“Kod Jevreja je dvanaest godina bila granica između detinjstva i mladosti. Sa navršenih dvanaest godina, jevrejski dečak je nazvan sinom zakona, a takođe i sinom Božjim.” {The Desire of Ages, p. 75}

 

Da li je Hrist nazvan Sinom Božjim pre?

Božji Sin je, gledajući na zemlju, video patnju i bedu. Sa žaljenjem je gledao kako ljudi postaju žrtve sotonine okrutnosti. Gledao je sa saosećanjem na one koji su bili iskvareni, ubijeni i izgubljeni. […] Ali umesto da uništi svet, Bog je poslao Svog Sina da ga spase.  Iako su na zemlji viđeni otpor i iskvarenost, način za njen oporavak je obezbeđen. U samoj krizi, kada je izgledalo da je sotona na pragu pobede, Božji Sin je došao kao ambasador Božje milosti.” {The Desire of Ages, pp. 36, 37

“Isus je bio uključen u delo koje je došao da izvrši na zemlji; ali Josif i Marija nisu izvršili svoje. Bog im je dodelio visoku čast kada im je predao Svog Sina.” {The Desire of Ages, p. 81} 

“Duhovne stvari se duhovno poznaju. U hramu je Božji Sin posvećen za delo koje je došao da izvrši. Sveštenik ga je pogledao kao što bi pogledao bolo koje dete. Ali, aiko nikada nije video niti osetio išta neobično, čin Božjeg predavanja Svog Sina svetu je priznat.” {The Desire of Ages, p. 55}

 

Koliko bića je, na početku, odmorilo u Subotu posle stvaranja?

Na početku su Otac i Sin odmorili u Subotu Njihovog stvaranja. Kada se “dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova” (Prva Mojsijeva 2:1) Stvoritelj i sva nebeska bića su se radovala u gledanju veličanstvene scene.{The Desire of Ages, p. 769}

Koga ćemo na kraju obožavati od Subote do Subote?

“Nebo i zemlja će se ujediniti u molitvi, jer će se “Od Subote do Subote” (Isa. 66:23) nacije spasenih pokloniti u radosnoj službi Bogu i Jagnjetu.” {The Desire of Ages, p. 770}

 

Čije ime je Hrist usvojio, i za koga se predstavljao?

“Tišina se spustila na veliko mnoštvo. Ime Božje, dato Mojsiju da ilustruje ideju večnog prisustva, je prisvojeno od ovog galilejskog učitelja. On se proglasio samopostojećim, Onim koji je obećan Izrailju, “kojemu su izlasci od početka, od vječnijeh vremena.” Mihej 5:2. Ponovo su sveštenici i rabini povikali da je Isus bogohulnik. Njegova izjava da je jednosa Bogom ih je potaknula da mu uzmu život, a nekoliko meseci kasnije su jasno bojavili, “Za dobro djelo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovjek budući, gradiš se Bog.” Jovan 10:33. Jer je On bio, i predstavljao se za Sina Božjeg, oni su dolučili da Ga unište. {The Desire of Ages, pp. 469, 470}

“Fariseji su se skupili oko Isusa dok je On odgovarao na pitanja pisara. I sada je On postavio pitanje njima: “Šta vi mislite o Hristu? Čiji Sin je On?” Ovo itanje je bilo smišljeno da testira njihovu veru u Mesiju,–da pokaže da li su Ga smatrali običnim čovekom ili Sinom Božjim. […] Oni nisu razumeli da je Sin Davidov tađe i Sin Božji.” {The Desire of Ages, p. 608, 609}

 

Ko je govorio kroz stare proroke?

“Spasitelj je govorio kroz sve proroke. “Hristov Duh koji je bio u njima” “svedočio je pre vremena o Hristovim stradanjima i slavi kja će uslediti.” 1 Peter 1:11. {The Desire of Ages, p. 234}

 

Ko je patio sa Hristom na krstu?

Bog je patio sa Svojim Sinom. Anđeli su gledali Spasiteljevu agoniju. Videli su svog Gospoda okruženog sotonskim jedinicama, Njegova priroda je bila natovarena misterioznim strahom. Na nebesima je bila tišina. Ni jedna harfa nije svirala.

Da su smrtnici mogli videti iznenađenje anđeoske vojske dok su  u tihoj patnji gledali Oca kako odvaja svojezrake svetlosti, ljubavi i slave od Svog ljubljenog Sina, bolje bi razumeli koliko je razarajuć greh u Njegovim očima. {The Desire of Ages, p. 693}

 

Zašto je Sotona pao?

Zbog želje da se uzdigne iznad Sina Božjeg, sotona je sagrešio na nebesima.” {The Desire of Ages, p.129}

„Sada se kušač trudio da inspiriše Hrista svojim osećanjima. „Ako si Sin Božji.“ Reči su odzvanjale gorčinom u njegovom umu.“ {The Desire of Ages, p. 118}

 

Da li je sotona znao na nebesima ko je Hrist?

Sotona je dobro znao koju poziciju je Hrist zauzimao na nebesima kao Očev ljubljeni. Nije mogao pojmiti i bio je začuđen da će Božji Sin doći na zemlju kao čovek. Nije mogao shvatiti misteriju ove velike žrtve. Njegova sebična duša nije mogla razumeti takvu ljubav za prevarenom rasom.” {The Desire of Ages, p.115}

 

Ko je preuzeo Luciferovo mesto sledećeg po časti  do Hrista, Sina Božjeg?

“Reči anđela, “Ja sam Gavrilo, koji stojim u prisustvu Boga,” pokazuju da ima visoki položaj u nebeskim dvorima. […] Kako divna misao—da je anđeo koji stoji sledeći u časti do Sina Božjeg izabran da objavi Božje namere grešnim ljudima.” {The Desire of Ages, p. 99}

Gavrilo, anđeo sledeći po rangu do Sina Božjeg, je doneo nebesku poruku Danilu.” {The Desire of Ages, p. 234}

 

Pored Čežnje Vekova koje još knjige postoje u ovom periodu?

“Mi smo svi previše ravnodušni na Božje blagoslove. Mi smo deo njegove nežne brige kroz Isusa Hrista, i tada zaboravimo koliko je koštalo Oca i Sina da načine nas pale smrtnike delom njegove Očinske ljubavi.” {E. G. White, Signs of the Times, December 7, 1891 par. 6}

“Otac je onaj “kojemu toliko omilje svet da i Sina svojega jedinorodnog dade, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.” {E. G. White, Review and Herald, July 19, 1892 par. 7}

“Anđeli i arhanđeli gledaju sa divljenjem na ovaj veliki plan spasenja; dive se i vole Oca i Sina dok gledaju ljubav i milost Božju; nema osećanja ljubomore dok se ovaj novi hram, obnovljen po Hristovom liku, predstavlja u svojoj ljupkosti da stoji pored Božjeg trona.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 3, p. 19} 1892

“Veliki dar spasenja je dat na domak ruke po beskonačnoj ceni za Oca i Sina.” {E. G. White, Review and Herald, March 10, 1891 par. 2}

“Ni jedan čovek, ni najviši od anđela, ne može proceniti taj dar; znan je jedino Ocu i Sinu.” {E. G. White, The Bible Echo, October 28, 1895 par. 4}

“U planu da spasu izgubljeni svet, savet su držali njih dvojica; zavet mira je bio između Oca i Sina.” {E. G. White, Signs of the Times, December 23, 1897 par. 2}

“Ali u prestupu čoveka i Otac i Sin su bili obeščašćeni.” {E. G. White, Signs of the Times, December 12, 1895 par. 7}

“Ljudski rod je Oca i Njegovog Sina Isusa Hrista koštao beskonačno mnogo.” {E. G. White, Special Testimonies On Education, p. 21} 1896

Otac i Sin su se zavetovali da ispune sve uslove svog večnog zaveta.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, June 14, 1900 par. 5}

 

Stoga, da li je potrebno postavljati pitanja ko treba biti uzvišen?

Samo Otac i Sin imaju biti uzvišeni.” {E.  G.  White,  The  Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}

 

Rezime:

Svakom čitaocu treba biti očigledno da Gđa Vajt nije odstupila od istina koje je objavila u ranim danima. Čak štaviše, za vreme ovog perioda njena pisanja čvrsto i neupitno potvrđuju činjenive da postoje samo dva božanska bića vredna našeg obožavanje i počastvovanja; Otac pun ljubavi i Njegov jedinorodni Sin. Postoji treća božanska ličnost, Sveti Duh, koji je Očev Duh i Hristov Duh u isto vreme, ali ne postoji treće biće koje je jednako Njima dvojici.

 • Sveti Duh je prisustvo i sila Božja.
 • Sveti Duh jeHristov život u duši. On nam prenosi taj vitalni uticaj.
 • Sveti Duh je slava koju je Otac dao svom Sinu i nama daje isto.
 • Isus koji obitava u srcu je ekvivalent dobijanju Svetog Duha.
 • Sveti Duh je Isusovo lično prisustvo u duši.
 • Sveti Duh je sam Isus ali bez ličnosti i tela.
 • Sveti Duh je Hristova sveprisutnost, koji se zove Utešitelj.
 • Naš dragi Spasitelj je naš Utešitelj, a ne neko drugi.
 • Hrist nas teši svojim prisustvom, koje svet ne vidi.
 • Ljudski duh je njegov karakter; Božji Duh je Njegov um.
 • Božanski um govori našim srcima; Božji Duh se zalaže za nas.
 • Hrist radi da privuče naš um u saosećanje sa Njegovim božanskim umom.
 • Očevo prisustvo je okruživalo Hrista i Hrist nas okružuje svojim prisustvom.
 • Isus Hris, Svojim Duhom i silom, vodio je pera svetih istoričara.
 • Kada je Duh govorio sa Elen Vajt, ona je bila u prisustvu Isusa.
 • Otac i Sin su oni koji počivaju sa nama.
 • Otac i Sin su dvoje. Oni su jedno u duhu.
 • Hrist nije stvoreno Sin, One je rođeni Sin.
 • Hrist je rođen od Njegovog večnog Oca, živog Boga.
 • Bog je zavetovao Svog Sina da spase ljude.
 • Sotona je odlučan da ne vidimo Božju ljubav u činu davanja Svog jedinorodnog Sina.
 • Hrist je rođen od Oca mnogo pre otelovljenja. (Vremena Starog Zaveta)
 • Jevreji su rekli u Vavilonu da njihov Bog ima Sina.
 • Saveti božanstva su samo između Oca i Isna. Niko drugi ne prisustvuje.
 • Hrist je došao sa nebesa da objavi poruku “Gospod naš Bog je jedan Gospod”.
 • Očevo ime, Jehova, je dato Hristu.
 • Samo Otac i Sin imaju biti uzvišeni. Niko više ne treba biti uzvišen.
 • Čežnja vekova se ne suproti jasnim istinama vezanim za božanstvo.
 • Hrist je dobio SVE od svog Oca. Ovo uključuje i život.
 • Hristu je dat originalni, nepozajmljeni, neizveden Očev život.
 • Taj isti život Isusa Hrista nam je dat. Dobijamo ovaj život tako što imamo isti Duh sa Njim.
 • Božji Duh u našim srcim aje početak večnog života.
 • Sveti Duh je Hristov život. To je Njegov dah, život njegovog života
 • Dok Hrist služi u svetilištu na nebesima, On je i dalje sveštenik zemaljske crkve. On to čini Svojim Duhom, Njegovom prisutnošću.
 • Otac i Sin su otpočetka znali za sotonino otpadništvo.
 • Otac i Sin su se zavetovali da otkupe čoveka. Otkupljeni smo Ocem i Sinom, ni sa kim drugim.
 • Samo Hrist je došao da nam otkrije Oca. Ni jedno drugo biće u univerzumu nije moglo izvršiti to delo.
 • Hrist je rođen od Oca. Prvorođeni na nebesima.
 • Jevrejski dečaci su nazivani sinom Božjim sa dvanaest godina. Hrist je bio Božji Sin mnogo pre tog vremena.
 • U početku, Otac i Sin su odmorili u subotu po završetku stvaranja.
 • Na kraju, nacije spasenih će se pokloniti i obožavati Oca i Sina.
 • Hrist je prisvojio Očevo ime na zemlji, i insistirao je da je On Božji Sin. Chris
 • Spasitelj je govorio kroz proroke od davnina.
 • Otac je patio sa Svojim Sinom na krstu, na čuđenje anđela.
 • Sotona je zgrešio na nebu pokušavajući da se uzdigne više od Sina Božjeg.
 • Sotona je iskušavao Hristovo posinaštvo u pustinji iskušenja.
 • Sotona je dobro znao Hrstovu poziciju na nebesima kao Ljubljenog Božjeg Sina.
 • Kada je Lucifer pao, Gavrilo je zauzeo njegovo mesto kao trećeg najuzvišenijg bića.
 • Ostale knjige pored Čežnje Vekova služe samo da potvrde sve ove istine.
 • Spaseni smo po beskonačnoj ceni za Oca i Sina.
 • Anđeli vole Oca i Sina dok posmatraju plan spasenja.
 • Beskonačna cena našeg spasenja je jedino znana Ocu i Sinu.
 • Zavet mira je bio između Oca i Sina.
 • ŸKada je čovek pao, Otac i Sin su obeščašćeni.
 • ŸVečni zavet je ispunjen od strane Oca i Sina.
 • ŸStoga, nečudi da SAMO Otac i Sin imaju biti uzvišeni.

 

 

 

Ostavi Komentar