Naslovna Prividno trinitarističke izjave Ellen White Život izvorni, nepozajmljeni

Život izvorni, nepozajmljeni

Ellen G. White

Ellen G. White

Prividni Prigovor: “Isus je objavio, ja sam vaskrsenje i život.“ U hristu je život, izvorni, nepozajmljeni. „Onaj koji ima Sina ima život.“ Hristovo božanstvo je vernikovo osiguranje večnog života.– The Desire of Ages, p. 530 (1898) {Evangelism, p. 616}

Kratki Odgovor: Hristu je DAT (božanskim nasleđem) izvorni, nepozajmljeni, nepatvoreni život Njegovog Oca. Ovo je sasvim jasno rekao u Jovanu 5:26

Detaljan Odgovor: Ova izjava je veoma pogrešno protumačena ovih dana. Još jednom dozvolimo da svedočanstva tumače sama sebe i ponude ključ. Čitanje ove izjave u njenom punom kontekstu će razjasniti ovu konfuziju.

“U njoj bješe život, i život bješe vidjelo ljudima” (Jovan 1:4). Ovde nije naveden fizički život, već besmrtni, život koji je ekskluzivno vlasništvo Boga. Reč, koja beše u Boga, i koja beše Bog, imala je ovaj život. Fizički život je nešto što svaka individua dobija. Nije večan, niti besmrtan; jer ga Bog, davalac života uzima ponovo. Čovek nema kontrolu nad svojim životom.Ali život Hristov je bio nepozajmljen. Niko mu ne može uzeti taj život. “Sam ga polažem” (Jovan 10:18), rekao je. U Njemu je bio život, izvorni, nepozajmljeni, nepatvoren. Ovaj život ljudi ne mogu naslediti. Možemo ga imati jedino kroz Hrista. On ga ne može zaslužiti, dat mu je kao besplatan poklon ako veruje u Hrista kao svog ličnog Spasitelja.” “A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si posalo Isusa Hrista.” (Jovan 17:3). Ovo je otvoreni izvor života svetu.” {E. G. White, The Signs of the Times, April 8, 1897} (Quoted in Selected Messages Book 1, pp. 296, 297}

Iz konteksta jasno vidimo da izvorni, nepozajmljeni, nepatvoreni život može biti DAT. Biće dat (darivanjem) kao besplatan poklon onima koji veruju. Ovo je u harmonij sa Hristovim rečima kada je rekao da mu je Bog Otac dao taj život. (Izvorni, nepozajmljeni, nepatvoreni):

“Jer kako što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi.” Jovan 5:26

Ovaj život je dat Hristu Njegovim božanskim rođenjem i nasleđem (proizišao je sa tim životom) Mi znamo da Isus ovde govori o večnom životu (izvornom, nepozajmljenom, nepatvorenom). Da bismo shvatili ovu činjenicu, moramo setimo da postavimo pitanje: Kakav život ima Otac u sebi? Sigurno ne može biti smrtan život. Može biti samo besmrtni život (1 Timotiju 1:17) koji je opisan kao izvorni, nepozajmljeni, nepatvoreni.

Ovo je Sinovljev život na koji ima pravo nasleđem. Nasledio je taj život od Oca svojim rođenjem (Jer On je jedinorodni Sin) Zato je Hrist jedini koji ima ovakav život kao Otac. To je Očev život koji je Hrist nasledio proizilaženjem od Njega.

Hrist je dobio SVE (rođenjem) od Oca. Da li to uključuje i život? Da li je tačno da Očev život obitava u Njegovom jedinorodnom Sinu?

“Sve stvari je Hrist dobio od Oca, ali je uzeo da daje. Tako da u nebeskim odajama u svom svešteničkom poslu za sva stvorena bića kroz voljenog Sina, Očev život struji ka svima; kroz Sina se vraća kroz radosnu molitnu punu hvale, plima ljubavi, velikom izvoru svega.” {E. G. White, The Desire of Ages, p. 21}

Božiji glasnik jasno govori: Oćev život struji kroz Sina. Otac je “veliki izvor svega”. On je izvor života. On je Bog i Otac našeg Gospoda Isusa Hrista. Njegov život mi primamo kroz Hrista. Hrist ima ovaj isti život pravom nasleđa. Ovaj život mu je DAT od strane Oca!

“Ja sam put i istina i život,” Hrist objavljuje; “niko ne može k ocu do kroza me.” Hrist ima pravo da daje život svim stvorenjima.” {E. G. White, Review and Herald, April 5, 1906 par. 12}

“Kao što si mu dao vlast nad svakijem tijelom da svemu što si mu dao da živo vječni.” Jovan 17:2