Naslovna Prividno trinitarističke izjave Ellen White Treće lice božanstva

Treće lice božanstva

Ellen G. White

Ellen G. White

Prividni Prigovor: „Princ sila zla može biti zadržan jedino silom Božijom u Njegovoj trećoj ličnosti božanstva, silom Svetog Duha. — Special Testimonies, Series A, No. 10, p. 37. (1897) {Evangelism, p. 617}

Kratak odgovor: Treća ličnost božanstva ne znači treća  osoba u božanstvu. “Treću osobu božanstva je razumela Elen Vajt da je niko drugi do proslavljeni Isusov život (Njegov lični život), a ne neko drugo individualno biće različito od  Oca i Sina. . Jedino taj Hristov život nam može dati pobedu nad grehom (niko drugi u celom univerzumu to ne može učiniti). Ovo ona naziva “treća ličnost božanstva”. 

Detaljan odgovor: Kada pratimo nebeske instrukcije i koristimo ključ za svedočanstva mnogi nesporazumi će biti rešeni. Izraz “treća ličnost božanstva” mnogi danas objašnjavaju kao trećeg Boga, koji je jednak Ocu i Sinu. Dozvolimo da nam prorok (radije neko neko drugi) objasni šta je mislila tim izrazom. Ovo je najbezbedniji način ako zaista želimo da znamo istinu.

Ko je Sveti Duh, treća ličnost božanstva?

“Hrist nam kaže da je Sveti Duh Utešitelj, i da je Utešitelj Sveti Duh. “Duh istine, kojg će Otac poslati u moje ime.”…Ovo se odnosi na sveprisutnost Hristovog Duha. , koji se zove Utešitelj.” {E. G. White, Manuscript Releases Vol.14, p. 179}

Pročitajmo sada sličnu izjavu koja je još više u kontekstu:

“Duh je dat kao sredstvo preporoda i bez Njega Hristova žrtva bi bila beskorisna. Sile zla su jačale kroz vekove i pokoravanje ljudi ovom sotonskom ropstvu je bilo iznenađujuće. Greh je mogao biti prevaziđen jedino kroz službu treće ličnosti božanstva, koji bi došao sa silom Božije punine. Duh čini efektivnim ono što je iskovao Iskupitelj sveta. Duhom se srce očišćava. Duhom vernik postaje delom božanske prirode. Hrist je dao svoj Duh kao nebesku silu da se prevaziđu sve nasledne i stečene tendencije ka zlu i da utisne svoj karakter na crkvu.” {E. G. White, Review and Herald, May 19, 1904 par. 3}

Hristov duh je nebeska sila. On je “Njegov karakter” (Njegov život) a ne neka druga osoba. Koja je jedina sila koja može osloboditi naša srca iz stega zla?

“Naše stanje kroz greh je postalo natprirodno, i sila koja nas oslobađa mora biti natprirodna, inače nema vrednost. Samo jedna sila može prekinuti sveze zla u ljudskim srcima, a to je sila Boga kroz Isusa Hrista.” {E. G. White, Testimonies Volume 8, p. 291}

“Božanski Duh kog je Iskupitelj sveta obećao poslati je prisutnost i sila Božija. {E. G. White, Signs of the Times, November 23, 1891}

Stoga je, Sila Božija, koja je u Hristu, prisutna u trećem licu. Ono je Hrist i Njegova sila u trećoj ličnosti Božanstva. Ne treća osoba u božanstvu, ne, ono je treća ličnost božanstva.

“Mora postojati sila koja radi iznutra, novi život odozgore, pre nego što se čovek promeni iz greha u svetost. Ta sila je Hrist. Jedino Njegova milost moće pokrenuti beživotne sposobnosti duše i privući ih k Bogu i svetosti. {E. G. White, Steps to Christ, p. 18}

“Hrist je objavio da će posle svog vaznesenja poslati svojoj crkvi Utešitelja kao svoj dar, koji će zauzeti Njegovo mesto. Utešitelj je Sveti Duh, — duša njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svetlost i život sveta. Njegovim Duhom Hrist šalje uticaj pomirenja i moć koja uzima grehe.” {E. G. White, Review and Herald, May 19, 1904 par. 1}

Zapazite kako jasno ona kaže da je Hristov život ono što nam pomaže da se odupiremo grehu. Hristov život je Njegov Duh (ne neko drugi!). Ovo je utešitelj, ovo je Sveti Duh, i ovo je ono što mi zovemo “treće lice božanstva.”

“Jedina odbrana od greha je Hrist u srcu kroz veru u Njegovu pravednost. {E. G. White, The Desire of Ages, p. 324}

“Dok god Hristov život ne postane vitalna sila u našim životima ne možemo se odupreti iskušenjima koja nas okružuju iznustra i spolja.” {E. G. White, The Ministry of Healing, p. 130}

Ovaj Hrisot život je svet, bez mane i bez mrštine. Pošto je život duh (Jovan 6:33) stoga je i Hristov sveti život Sveti Duh!

“Hrist je izvor svakog ispravnog impulsa. On je jedini koji u prirodnom srcu može pobuditi neprijateljstvo prem grehu. On je izvor naše sile ako želimo da budemo spašeni. Nijedna duša se ne može pokajati bez Hristove milosti. Grešnik se može moliti Bogu da mu pokaže kako da se pokaje. Bog predstavlja Hrista grešniku i kada vidi čistotu Božijeg Sina, on postaje svestan karaktera greha. Verom u delovanje i silu Hristovu, neprijateljstvo prema grehu i sotoni nastaje u njegovom srcu.” {E. G. White, Review and Herald, April 1, 1890 par. 5}

“Sveti Duh koji proizilati iz jedinorodnog Sina Božijeg, svezuje ljudsku dušu, telo i duh za savršenu božansko-ljudsku Hristovu prirodu.” {E. G. White, Review and Herald, April 5, 1906 par. 16}

Već bi ovo trebalo da nam je poznato iz Biblije (Dela Apostolska 3:26)

Stoga, ako se sile zla mogu zadržati jedino silom Božijom kroz treće lice božanstva, Sveti Duh,, a Isus je onaj koji nas okreće od njegovih zala, onda je jedini zaključak da nam Isus pomaže u ovoj bitci dajući nam svoj sveti život, svoj Sveti Duh( ne neko biće drugačije od Njega).  Ovaj Sveti ćivot Hristov je terminisan kao “treće lice božanstva”.