Naslovna Prividno trinitarističke izjave Ellen White Predaše sebe na izvršenje plana spasenja

Predaše sebe na izvršenje plana spasenja

Ellen G. White

Ellen G. White

Prividni prigovor: Božanstvo je bilo tužno zbog ljudske rase i Otac, Sin i Sveti Duh, su se zdali na planu spasenja. Da bi se u potpunosti plan sproveo u delo, odlučeno je da se  Hrist morao prineti na žrtvu za greh. Šta može izmeriti dubinu ovakve ljubavi?” (Australasian) Union Conference Record, April 1, 1901 par. 10} (also appearing in Counsels on Health p.222)

Kratak odgovor: Sveti Duh je radio na planu spasenja. Plan spasenja su dizajnirali Otac i Sin. Zavetovali su se da će dati sve resurse nebesa da nas spasu. Ovo, naravno, uključuje i Sveti Duh.

Detaljan odgovor: Ova izjava se često koristi u dokazivanju da je sveti Duh treća božanska individua kao što su Bog Otac i Hrist, večni Sin. Pretpostavljeno je da se Sveti Duh nalazio u formulaciji plana spasenja kao treća osoba. Pažljivim čitanjem i usporedbom, koristeći nebeski ključ, vrlo lako ćemo razjasniti situaciju. Prvo bi morale sve poente biti iznete. Prvo, Božji Duh je uvek deo samog Boga, iako može delovati u tom Duhu negde drugde u univerzumu (Education 132.2; 7T 273.2). Drugo, raditi na planu znači ispunjavati plan, ne i formulisati ga.

Izjava deluje kao da kaže da su se “Otac, Sin i Sveti Duh zdali da iznađu plan spasenja”, što bi značilo da su zajedno izradili plan spasenja, ipak ovo nije u harmoniji sa mnogim drugim tekstovima u Duhu Proroštva. U rečniku iz 1828, raditi znači uticati radom i naporima. Ne znači iznaći plan rada, već sprovesti u delo plan koji je već formulisan. Tekst koji je dat kao referenca je iz Filipljana 2:13.

“Gradite spasenije svoje strahom i drktanjem.” Ovo ne znači da iznađemo spasenje već da sarađujemo sa Bogom u sprovođenju Njegovog plana u delo. Sledeća reč u izjavi je čini veoma jasnom.Božanstvo je bilo tužno zbog ljudske rase i Otac, Sin i Sveti Duh, su se zdali na planu spasenja. Da bi se u potpunosti plan sproveo u delo, odlučeno je da se  Hrist morao prineti na žrtvu za greh. Šta može izmeriti dubinu ovakve ljubavi?”{AUCR, April 1, 1901 par. 10}

Pročitajmo paragraf koji prethodi ovome. “Slava jevanđelja je zasnovana na principima povratka posrnulog roda Bogu kroz konstantne manifestacije dobročinstva. Ovaj rad je počeo na nebeskim dvorima. Tamo je Bog odlučio da da ljudima nepogrešiv dokaz ljubavi kojom ih je ljubio. Toliko “mu omilje svet da je i sina svojega jedinornoga da, da niko ko ga uzveruje ne pogine, već da ima život večni.” {AUCR, April 1, 1901 par. 9}

U prethodnom paragrafu videli smo da je otac taj koji je bio ophrvan tugom za ljudski rod i da je rešio da da sve što ima da spasi čoveka. Zavetovao se sa sinom da će učiniti sve što treba da bi vratio čoveka. Odlučeno je da će zarad izvršenja plana Otac dati svog Sina i Njegov Duh.

Zapamtite, Isus je jedini koji može ući na sve savete Božije (Patrijarsi i Proroci). Nije bilo treće prisutne osobe kada se formulisao plan spasenja (savet mirni). Samo dva bića su bila na savetu mirnom.

“Jer će on sagraditi crkvu Gospodnju, i nosiće slavu i sjedeće i vladati na svom prijestolu, i biće sveštenik na prijestolu svom, i svjet mirni biće među objema.” Zaharija 6:13

“Pre nego su položeni temelji zemaljski, Otac i Sin su se zavetovali da otkupe čoveka ako ga preovlada sotona. Spojili su ruke u vernu zakletvu da će Hrist biti sigurnost ljudske rase.” {E. G. White, The Desire of Ages, p. 834}

“Plan spasenja koji su razradili Otac i Sin biće veliki uspeh.” {E. G. White, Signs of the Times, June 17, 1903 par. 2}

“Pre pada čoveka, Sin Božiji se ujedinio sa svojim Ocem da izrade plan spasenja.” {E. G. White, Review and Herald, September 13, 1906 par. 4}

“Otac i Sin su ušli u zavet da spasu svet kroz Hrista.” {E. G. White, The Signs of the Times, October 10, 1892 par. 1}

“Zajedno na savetu, Otac i Sin, rešili su da sotoni ne sme biti dozvoljeno da vrši svoj okrutni plan na čoveku.” {E. G. White, Manuscript Releases Vol.18, p. 345}

“Kroz Hrista je posao na koji se oslanja ispunjenje Božije namene izvršen. Ovo je bio dogovor na savetu božanstva. Otac je naumio na savetu sa svojim Sinom da će ljudi biti testirani da li će biti privučeni sotoninim iskušenjima ili će načiniti Hrista svojojm pravednošću, držeći Božije zapovesti i živeti. Bog je dao svom Sinu sve koje bi bili iskreni i odani. Hrist se zavetovao da ih spase od moći sotone, po cenu sopstvenog života. {E. G. White, Manuscript Releases Vol.21, p. 54}

“Hrist-Reč, jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem, — jedan u prirodi, u karakteru i svrsi, — jedino biće u univerzumu koje je moglo ući u sve savete i namere Božije.“ {The Great Controversy, p. 493}

Ne postoji ni jedno drugo biće koje može ući u savet Božiji. Saveti božanstva su između Oca i Sina. Ovo rađa jedno veoma bitno pitanje vezano za Duh Božiji. Sveti Duh je božansko biće koje ne može ući u savet(!?) ILI Sveti duh uopšte nije biće, već je radije život i karakter i um i lično prisustvo i Boga i Sina. Rešeno je da će ovaj život biti položen (kada su Otac i Sin bili na savetu) u slučaju da čovek padne pod greh. Rešeno je da će biti dat u cilju sporovođenja u delo plana spasenja koji je formulisan između Oca i Sina.

“Biće nam suđeno u skladu sa svetlošću koju imamo, prema privilegijama koje su nam odobrene, prem aprilikama koje smo imali da čujemo i razumemo Božiju reč. Ove preivilegije su nam date po beskonačnoj ceni za Oca i Sina. Plan spasenja je smišljen i izvršen kroz žrtvu celih nebesa, i dar Svetog Duha je dat da se božansko može ujediniti sa ljudskim, i da se čovek može uzdignuti moralno i duhovno.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, June 15, 1893 par. 1}

Zapazite kako nam je precizno saopšteno da je plan prvo smišljen, a potom sproveden u delo. Znamo da su ga osmislili Otac i Sin. Kada su smislili taj plan (po beskonačnoj ceni za njih) da će u cilju njegovog sprovođenja biti dat i Sveti Duh. Dakle, njih troje su se dali u izvođenje tog plana koji su osmislili Otac i Sin.

“Da je Sveti Duh veliki pomagač je divno obećanje. Na kakvu korist bi nam bilo da su jedinorodni Sin i Bog ponizili sebe i izdržali kušanja zlog neprijatelja, i da su se trvili sa njim celog Njegovog života na zemlji, i da je umro pravedni za nepravedne da bi ljudski rod opstao, ako Duh nije dat kao konstantan, radni, preporodivi zastupnik da bi postalo efektivno ono što je za nas učinjeno od strane Iskupitelja sveta?{E. G. White, Selected Messages Book 3, p. 137}

Sveti Duh je bio najveći dar koje je Otac mogao dati za uzdizanje Njegovog naroda.

“Duh je dat kao posrednik novorođenja i bez ovoga žrtva Hristova bi bila beskorisna.” {E. G. White, Review and Herald, November 19, 1908 par. 5}

Otac, Sin i Sveti Duh zdali su se da sprovedu u delo plan spasenja. Tri nebeske sile su se zavetovale da nam pomažu u nađem putu ka spasenju.

“Kao božanska zadužbina je – sila Duha Svetoga data učenicima, tako će i danas biti dat onima koji traže pravdu. Sama ova sila je dovoljna da nas poduči mudrosti i da nas spremi za nebeske sudove. Hrist želi da nam da blagoslov koji će nas učiniti svetima. “Ovo vam kazah”, govori On, “da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.” Jovan 15:11. Radost u Svetom Duhu daje zdravlje, životodavna radost. Dajući nam Svetoga Duha, Bog nam daje sebe, čineći sebe izvorom nebeskih uticaja, da da zdravlje i život svetu.” {E. G. White, Review and Herald, November 19, 1908 par. 5}

“Ni jedna istina nije jasnije učena u Bibliji do one koja govori da  Bog kroz svoj Sveti Duh upravlja svojim slugama na zemlji u velikim pokretima u radu za spasenje.” {E. G. White, The Great Controversy, p. 343}

“Bog želi da čovek bude skladište nebeskih uticaja i jedino što otežava izvršenje Božijeg dizajna je taj što ljudi zatvaraju svoje srce svetlosti života. Otpad je izazvao udaljavanje Svetog Duha od čovekam, ali kroz plan spasenja ovaj blagoslov nebesa će ponovo biti uspostavljen za one koji to iskreno žele. Gospod je obećao da će dati sve dobre stvari onima koji to zatraže od Njega,  sve dobre stvari su definisane kao date sa darom Duha Svetoga. {E. G. White, Manuscript Releases Vol.2, p. 11}

Ako u ovom svetlu konultujete reference Elen Vajt, videćete da su ove tri sile nebeske “dale sebe da sprovedu u delo plan spasenja”, plan koji je fornulisan od strane Oca i Sina na nebeskim savetima pre stvaranja zemlje. Pre pada čoveka je ovaj plan počeo da se sprovodi. Slavimo Boga zarad Njegovog velikog spasenja. Spasenje Bogu koji sedi na tronu i jagnjetu.