Naslovna Prividno trinitarističke izjave Ellen White Nikada nije postojalo vreme

Nikada nije postojalo vreme

Ellen G. White

Ellen G. White

Prividni Prigovor: “Hrist je rođen re svega, On je samoodrživi Sin Božiji…kada govorimo o njegovom postanju, ono se pronosi kroz svu večnost. On nas uverava da nikada nije bilo vreme da on nije bio u bliskoj vezi sa večnim Bogom. Onaj čiji su glas slušali Jevreji je bio sa Bogom kao onaj koji je oduvek sa Njim.– Signs of the Times, Aug. 29, 1900. {Evangelism, p. 615}

Kratak Odgovor: Hrist je bio Božiji Sin u večnosti ( Na primer: Nije postao Božiji Sin kada se rodio u Vitlejemu). Još od rođenja Hrista na nebesima (pre nebrojenog vremena) bio je u bliskoj vezi sa svojim nebeskim Ocem.

Hrist jeste Božiji Sin od večnosti, što znači da je Božiji Sin od trenutka rađanja.Znamo da je Njegovo Posinaštvo bukvalno i bazirano rođenjem (proizišao).

Kada razjasnimo ovu činjenicu da je Isus Sin od večnosti, ona onda kaže da nikada nije bilo vremena kada On nije bio u bliskoj vezi sa večnim Bogom. Značenje bi trebalo biti jasno svima. Otkad je Hrist proizišao iz Boga, On je u bliskoj vezi sa Njim. Ovo ta izjava tvrdi.

Detaljan Odgovor: Ovu izjavu mnogi koriste kako bi tvrdili da Hrist nije rođen od Boga na nebesima. Da li je ovo Sestra Vajt imala na umu kada je pisala? Da li nas ova izjava uči da Hrist nikada nije rođen od Oca na nebesima? Da li nam ova izjava govori da Hrist nije bukvalni Božiji Sin?

Naprotiv, ona nas uču da Hrist upravo jeste od večnosti i “samoodrživi Sin Božiji.” On je Sin od večnosti. Daleko od toga da ovi redovi izjavljuju da Hrist nije od proizišao od Boga, ovi redovi upravo potvrđuju istinu nebeskog posinaštva našeg gospoda. Hrist je sin od večnosti. On je bio Božiji Sin pre Vitlejema.

Pratimo ponovo ključ koji govori “Neka svedoćanstva tumače smam sebe,kao što pismo samo tumači sebe.”

“Hrist je bio Božiji Sin; On je bio jedno sa Njim pre nego što su anđeli stvoreni. On oduvek stoji sa desne stane Bogu….” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 38}

Hrist je, pre Njegovog rođenja pre svih stvari (Solomun 8:22-30), uvek bio u bliskoj vezi sa Ocem, večnim Bogom. “On oduvek stoji sa desne strane Bogu.” On je jednak svom nebeskom Ocu u svim atributima jer ih dobi nasledstvom (Jeverejima1:4) Obratite pažnju na njenu izjavu da “Hrist postoji kroz večnost.” Ne možemo staviti datum na Hristovo rođenje na nebesima. Ono je van našeg poimanja. Ne možemo izračunati to našim ljudskim brojkama:

“Anđeli su sa čuđenjem gledali na Hrista, koji je uzeo na sebe ljudsko oblilje i sa poniznošću objedinio svoje božanstvo sa ljudskošću kako bi mogao propovedati palom rodu. Ovo je bilo čudo među nebeskim anđelima. Bog nam je rekao da je uradio to i da prihvatimo Njegovu reč onako kako piše. Iako možemo pokušavati da zaključimo kada se tačno u vremenu rodio Hrist, ili kada se zlo pojavilo prvi put na zemlji, mi možemo pokušavai, ali kada padnemo iscrpljeni od istraživanja, tek tada vidimo da imamo još beskonačno da istražujemo. {E. G. White, S.D.A. Bible Commentary Vol. 7, p. 919}

“Ovde im Hrist pokazuje, da iako mogu zaključiti da će Njegov život trajati manje od pedeset godina na zemlji, Njegov nebeski život se ne može izračunati ljudskim ciframa. Postojanje Hrista pre Njegovog otelovljenja se ne može iskazati ciframa.” {E. G. White, Signs of the Times, May 3, 1899 par. 4}

Šta činiti sa izjavom koja glasi “Nikada nije bilo vreme da On nije bio u bliskoj vezi sa večnim Bogom?” Da li to znači da nikada nije postojalo vreme kada je on proizišao od Boga? Naravno da ne! Ova izjava jasno govori da otkako je Isus rođen od Boga, od tog momenta je u bliskoj vezi sa Ocem, jer beše Njegova milina. (Pogledajte Solomuna 8:30, koga ona citira.)

Pogledajmo šta ta izjava stvarno znači ako zamenimo mesta imenima i vidimo da li će se značenje održati. Primenimo to na anđela Gavrila (stvorenog anđela za kog ne znamo koliko davno je stvoren.) Zvučaće otprilike ovako:

Gavrilo je Božiji anđeo…u smislu njegovog postojanja, Gavrilo pronosi misao o svom postojanju kroz večnost. Gavrilo nas uverava da nikada nije bilo vreme kada on nije bio u bliskoj vezi sa Sinom Božijim.

Da li bi iko iz ovoga pomislio da Gavrilo nikada nije stvoren? Naravno da ne. Svi raumemo da će to značiti ovo: otkako je Gavrilo stvoren bio je u bliskoj vezi sa Hristom. Ovo je istina koliko mi znamo.

Evo još jednog primera: Eva ns uverava da nikada nije bilo vreme kada ona nije bila u bliskoj vezi sa Adamom.

Da li bi ova izjava značila da su Adam i Eva istih godina? Ne, jer znamo da je Adam bio prvi. A ipak je uredu potvrditi gornju izjavu, jer ima ispravno značenje. Znamo da je od svog stvaranja bila u bliskoj zajednici sa Adamom (dok nije otišla do drveta) Sa druge strane, Dama ne bi mogao da ns uverava da nikada nije bilo vreme kada nije bio u bliskoj zajednici sa Evom, jer je stvoren pre nje, i zaista, bilo je vreme kada nije bio sa  njom.

Poenta je sledeća: Izjava isto tvrdi i za Hrista. Hrist (ne otac) nas uverava u to. Od svog rođenja bio je u stalnoj bliskoj vezisa Ocem. Da je Otac rekao da nikada nije bilo vremena kada Hrist nije bio sa Njim, to bi bila potpuno druga priča. Ali to nije slučaj.

Hrist je onaj koji govori to i uverava nas. Čak šta više, on je samoodrživ(ima život u sebi) kao i Njegov Otac, jer to je ono što je nasledio. Dat mu je samoodržavajući život kao što nam i govori:

“Jer kako što otac ima život u sebi, tako dade i sinu da ima život u sebi;” Jovan 5:26

“Bog je Hristov otac; Hrist je Božiji Sin. Hristu je data visoka pozicija. On je izjednačen sa višnjim. Sve Očevo je otvoreno Sinu.” {E. G. White, Testimonies Volume 8, p. 268}

Činjenica da je Hris Božiji Sin (proizišao je od Boga) je ključ da razumemo Hristovu uzvišenu poziciju i jednaštvo sa Bogom. Ovo je tako jer je tako nastao; posedujući sve ove atribute.

“Hrist je bio Božiji Sin; On je bio jedno sa Njim pre nego što su anđeli stvoreni. On oduvek stoji sa Očeve desne strane; Njegova nadmoć, tako puna blagoslova za sve koji dođu pod Njegovu milostivu kontrolu, nije do sada bila upitna. Harmonija nebesa nikada nije bila narušena; zašto bi sada onda bilo neslaganja?” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, pp. 38, 39}

Da, zašto bi sada još uvek bilo nelsaganja?