Naslovna Ispitivanje napisanog 1905 -1915

Ispitivanje napisanog 1905 -1915

Ellen G. White

Ellen G. White

Da je Elen Vajt htela da pravi bilo kakve prepavke vezano za božanstvo, sigurno bi se takve korekcije našle u njenim poslednjim delima (jer u pređašnjim ih nema). Šta nam ispitivanje njenih pisanih dela u ovom periodu otkriva? Da li je Elen Vajt promenila svoje verovanje za trojstvo? Ili je nastavila da podržava istine koje su joj otkrivene od početka? Dozvolićemo joj da odgovori na naša pitanja sama.

Da li je Elen Vajt promenila svoje stavove u poslednjim godinama svog života?

Razumela sam da su mnogi nestrpljivi da čuju da li Gđa Vajt i dalje ima iste stavove koje je imala godinama ranije kada su je čuli kako govori u sanatorijumu, u šatoru i na sastancima koji su se održavali u predgrađima Batl Krika. Uveravam ih da je poruka koju nosi danas ona ista koju je nosila 60 godina svog javnog propovedanja. Istu službu vrši za Gospodara koja joj je poverena u devojačkim danima. Dobija lekcije od istog Instruktora. Uputstvo koje joj je dato je, “Prenesi svima šta sam ti otkrio. Napiši poruke koje ti dajem, da ih ljudi imaju.” Ovo je nastojala da radi.” {E. G. White, Review and Herald, July 26, 1906 par. 20}

Šta je dodala svojoj doslednoj definiciji Božjeg svetog Duha?

“Gospod me ohrabruje da one koje Ga traže celim svojim srcem. On im daje svog Svetog Duha, manifestaciju Njegove prisutnosti i naklonjenosti.  {E. G. White, Testimonies Volume 9, p. 230} 1909

Odakle dolazi Sveti Duh?

Sveti Duh, koji proizilazi od jedinorodnog Sina Božjeg, vezuje ljudske odlike, telo, i duh, sa savršenom božansko-ljudskom Hristovom prirodom. Ova unija je predstavljena kao unija loze i grana. Ograničeni čovek je ujedinjen sa Hristovom ljudskošću. Krou veru je ljudska priroda asimilirana sa Hristovom prirodom. Načinjeni smo jednim sa Bogom kroz Hrista.” {E. G. White, Review and Herald, April 5, 1906 par. 16}

Kada je Hrist govorio o Duhu, da li je govorio o posebnoj osobi?

“Duh je ono što oživljava; tijelo ne pomaže ništa. Riječi koje vam ja rekoh duh su i život su.” Hrist ovde ne govori o svojoj doktrini, već o svojoj ličnosti, o božanstvu svog karaktera.” {E. G. White, Review and Herald, April 5, 1906 par. 12}

Ko oblikuje delo?

 “Neka oni koji nose odgovornsot zapamte da Sveti Duh treba da vrši oblikovanje. Gospod sve kontroliše. Mi ne trebamo pokušavati da oblikujemo, po našim sopstvenim idejama, one za koje radimo, već trebamo pustiti Hrista da ih oblikuje.” {E. G. White, Testimonies Volume 9, p. 135} 1909

Ko će uveriti one koji slušaju?

“Propovedajte reč i Gospod će svojim Svetim Duhom uveriti one koji slušaju. Reči glase: “A oni iziđoše i propovijedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i riječ potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali.” Marko 16:20” {E. G. White, Testimonies Volume 9, p. 141} 1909

Da li je Sveti Duh opisan kao treće biće pored Boga i Hrista?

“Budite zahvalni Bogu za Njegova mnoga milosrđa i budite ljubazni jedni prema drugima. Imate jednog Boga i jednog Spasitelja i jednog Duha–Duha Hristovog—koji će doneti jedinstvo u vaše redove.” {E. G. White, Testimonies Volume 9, p. 189} 1909

Da li trebamo odbaciti ranije istine koje se tiču ličnosti Boga i Hrista?

Onaj koji negira ličnost Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, negira Boga i Hrista. “ Vi dakle što čuste ispočetka, u vama neka stoji; ako u vama ostane što čuste ispočetka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu.” Ako nastavite da verujete i slušate istine koje ste prvo prihvatili po pitanju ličnosti Oca i Sina, bićete združeni sa njima u ljubavi.” {E.G. White, Review and Herald, March 8, 1906 par. 19}

Koje činjenice su pali anđeli hteli da sakriju na nebu?

“Anđeli su izbačeni sa nebesa jer nisu hteli da rade u harmoniji sa Bogom. Pali su sa svojih visokih položaja jer su želeli da se uzvise. Počeli su da uzdižu sami sebe, a zaboravili su na lepotu ličnosti i karaktera koji su dolazili od Gospoda Hrista. Ovu činjenicu su [pali] anđeli želeli da sakriju, da je Hrist jedinorodni Božji Sin, i počeli su da razmišljaju da ne trebaju konsultovari Hrista. Jedan anđeo je počeo borbu i proneo je do pobune među anđelima na nebeskim dvorima.” {E. G. White, This Day With God, p. 128} 1910

(Primedba : Da li Sotona ovu ČINJENiCU i dalje sakriva i danas?)

Šta je Hrist stekao svojim otelovljenjem? Kako je On pre toga bio Sin?

“U svojoj ljudskosti, On je bio sudeonik u božanskoj prirodi. U svom otelovljenju stekao je titulu Sina Božjeg u novom smislu. Reče anđeo Mariji: “Sila najvišega oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božij.” (Luka 1:35) Dok je bio Sin ljudskog bića, postao je Božji Sin u novom smislu. Takav je bio na našem svetu—Sin Božji, a ipak saveznik ljudskog roda.” {E. G. White, The Signs of the Times, August 2, 1905. Quoted in Selected Messages Book 1, pp. 226, 227}

Koji je stari način na koji je pre otelovljenja Hrist bio Božji Sin?

On je bio Veličanstvo nebesa, jedinotodni Božji Sin. Ipak, “Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.” Jovan 3:16”  {E. G. White, Testimonies Volume 9, p. 208} 1909

Šta je nama dato u daru Isusa Hrista?

U daru Isusa Hrista dato nam je Božje očinstvo, i kako je Bog bio jedno sa vojim jedinordnim Sinom, tako će i Njegova zemljska deca biti jedno sa Njim.” {E. G. White, Review and Herald, September 30, 1909 par. 15}

Da li se Elen Vajt predomislila u vezi toga ko govori u Solomunu 8:22-30?

“Gospod Isus Hrist, nebeski Božji Sin, postojao je od večnosti, kao posebna ličnost, a ipak jedna sa Ocem. On je bio nenadmašna slava nebesa. On je bio komandant nebeskih snaga, i obožavanje anđela je primao kao svoje pravo. Bogu ništa nije uskraćeno. “Gospod me je imao u početku puta svojega”, objavljuje On, “Prije djela svojih, prije svakoga vremena. Prije vijekova postavljen sam, prije početka, prije postanja zemlje. Kad jošte ne bijaše bezdana, rodila sam se, kad joše ne bijaše izvora obilatijeh vodom. Prije nego se gore osnovaše, prije humova ja sam se rodila; Još ne bješe načinio zemlje ni polja i početka prahu vasiljenskom; Kad je uređivao nebesa, ondje bijah, kad je razmjeravao krug nad bezdanom.”” {E. G. White, Review and Herald, April 5, 1906 par. 7}

Ko jedini zna cenu našeg spasenja?

Samo Bog i Hrist znaju koliko su koštale duše ljudi.” {E. G. White, Signs of the Times, January 13, 1909 par. 8}

Šta znači imati pogrešan pojam o Bogu?

“ Sadašnje vreme je vreme idolatrije kao u vreme kada je Ilija živeo. Možda ne postoje hramovi, možda ne postoje slike idola koje možemo videti, ali hiljade njih ide za bogovima ovog sveta,–za bogatstvom, slavom, zadovoljstvima i zavodljivim varkama koje dozvoljavaju ljudima da prate sklonosti nepreporođenog srca. Mnoštvo ima pogrešan pojam o Bogu i o Njegovim osobinama i jednako služe lažnim bogovima kao što su to činili obožavatelji Vala.” {E. G. White, Review and Herald, November 6, 1913 par. 1}

Da li je doktrina o božanstvu (o ličnosti Boga i Hrista) stub doktrina? Da li se smatra jednim od starih obeležja?

“Oni koji žele da uklone stara obeležja se ne drže čvrsto; ne pamte onako kako su primili i čuli. Oni koji pokušavaju da uvedu teorije koje bi uklonile stubove naše vere po pitanju svetilišta ili o ličnosti Boga ili Hrista, rade kao slepci. Trude se da unesu nesigurnost i da upute Božji narod na pogrešan put.” {E. G. White, Manuscript Release No.760, p. 9} 1905

„Sve vas preklinjem da budete jasni i čvrsti povodom određenih istina koje smo čuli, primili i branili. Objave Božje reči su jasne. Posadite svoje noge čvrsto na platformi večne istine. Odbacite svaku fazu pogreške, čak i kada sliči na istinu, koja negira ličnost Hrista i Boga.“ {E. G. White, Review and Herald, August 31, 1905 par. 11}

(Primedba: Za izveštaje šta su primili i branili pioniri po pitanju doktrine božanstva pogledajte pod izborom Adventistički Pioniri)

Da li je Elen Vajt unela promene u temelje istine?

“Gospodnja Reč nas je vodila od 1844-te. Pretraživali smo pismo; gradili smo čvrsto; nismo morali da lomimo naše temlje i da stavljamo nove.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 54} 1907

Dokazi dati u našem ranom iskustvu imaju istu silu kao i tada. Istina je ista kao što je oduvek bila i nijedna tačka ne sme biti izvađena iz strukture istine. Ono što smo tražili u Reči 1844-te, 1845-te i 1846-te ostaje istina u svakoj pojedinosti.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 52} 1906

 

Rezime:

 • Otkrili smo da se u poslednjim godinama Elen Vajt nšta nije promenilo niti je dala nove dokaze o promeni doktrine božanstva; čak je i dala jaku potvrdu da je sve isto.
 • Elen Vajt je potvrdila da je učila iste nepromenjene istine 60 godina.
 • Sveti Duh je manifestacija prisustva našeg Gospoda Isusa Hrista.
 • Sveti Duh proističe iz jedinorodnog Božjeg Sina.
 • Kada je govorio o Duhu, Hrist se odnosio na sopstvenu ličnost (ne na nekog drugog)
 • Sveti Duh i Isus oblikuju. Elen Vajt je koristila oboje naizmenično.
 • Gospod Isus je onaj koji šalje osvedočenje u srca i umove.
 • Postoji jedan Bog i jedan Spasitelj. Sveti Duh je Hristov Duh.
 • Trebamo nastaviti da verujemo u stare istine o ličnosti Boga i Hrista.
 • Pobunjeni anđeli na nebu su pokušavali da sakriju činjenicu da je Hrist jedinorodni Božji Sin. ( Danas to ne rade samo anđeli)
 • U svom otelovljenju Hrist (koji je već Sin rođen od Boga) postaje Božji Sin u novom smislu.
 • Hrist je onaj koji govori u Solomunu 8:22-30.
 • Cena naših duša je poznata jednino Ocu i Sinu.
 • Imati pogrešno pojmljenje o Bogu je jednako obožavanju Vala.
 • Doktrina o božanstvu( Ličnosti Boga i Hrista) je stari putokaz, stub naše vere i deo platforme večne istine.
 • Temelji naše vere nisu zamenjeni novima.

Rane istine koje su nađene u Reči i dalje ostaju istina u SVAKOM detalju.

Ostavi Komentar