Naslovna Ispitivanje napisanog 1876-1891

Ispitivanje napisanog 1876-1891

Ellen G. White

Ellen G. White

Ovaj period je bio veoma važan u životu i pisanju Gđe Vajt. Posebno je bitna bila Generalna Konferencija 1888-me, na kojoj je poruka o opravdanju vere izneta i odbačena. Ispravno tumečenje Bog i Njegovog božanstva je bila temelj ispravnog tumačenja opravdanja verom. U svetlu ovoga, ispitivanje onoga što je pisala u ovom periodu će dalje potvrditi istine koje su ustanovljene u prethodnim godinama.

Ko je izvor svega i centar autoriteta i moći?

“Bog je veliki JA SAM, izvor svega, centar autoriteta i moći.” {E. G. White, Sketches from the Life of Paul, p. 296} 1883

“Starac je Bog i Otac. Psalmista govori: “Prije nego se gore rodiše i sazda se zemlja i vasiljena, i od vijeka do vijeka ti si Bog.” [PS. 90:2.] On, koji je izvor svega i izvor zakona, će predsedavati na sudu.” . {E. G. White, The (1888) Great Controversy, p. 479} 1888

“Jehova, večni, samopostojeće, nestvoreni, sam izvor svega i držitelj svega, je krunisam vrhovnim poštovanjem i obožavanjem.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 305} 1890

“Poznanje Njegove reči je dato da se muškarci i žene pripreme da se bore za Jehovin zakon; da se ponovno utvrdi sveti zakon; da poprave pukotine koje su nastale u Božjem zakonu i da vrate ploče zakona na njihovu drevnu uzvišenu poziciju. […] Biće, čak i među nama, plaćenika i vukova u ovčijem runu, koji će ubediti neke iz stada Gospodnjeg da prinose žrtve drugom bogovima pred Gospodom. Imamo razloga da znamo zašto je Pavle delovao u žurbi. “Ljubav Hristova nas ograniči.” (2 Kor. 5:13) Mladi koji nisu ustanovljeni i ukorenjeni u istini, će biti iskvareni i odvedeni slepim vođama i bezbožnima, mrziteljima koji lutaju i nestaju, koji preziru suverenitet Starca i postavljaju na tron lažnog Boga, biće koje sami definišu, biće koje je kao i oni sami, — ovi će biti agenti u Sotoninim rukama koji će iskvariti veru nepripremljenih.” {The Ellen G. White 1888 Materials, pp. 484, 485} 1889

Ko je vrhovni vladar univerzuma?

Bog kao vrhovni vladar univerzuma je uvek tražio trenutnu i neupitnu poslušnost. Čak i Hrist, u danima svoga oteloveljenja, je bio poslušan Očevom zakonu.” {E. G. White, Signs of the Times, July 22, 1886 par. 2}

Ko je jedini koji je delio tron sa Vrhovnim vladarom univerzuma?

„Sin Božiji je delio sa Ocem tron i slava večnog, samopostojećeg Boga okruživala je obojicu. Oko trona su se skupljali sveti nebrojeni anđeli—„Deset hiljada puta deset hiljada, i hiljade hiljada“ (Otkrivenje 5:11), najuzvišeniji anđeli, kao službenici i podanici, radovali su se u svetlosti koja je sijala na njih iz prisustva božanstva.“ {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 36} 1890

Ko je jedino biće (u celom univerzumu) koje je primljeno na savet sa Ocem?

“Hrist, Reč, jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem—jedno po prirodi, karakteru, nameni—jedino biće koje je moglo ući na savet sa Bogom i saznati sve Njegove namere.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 34} 1890 

“Hrist, Reč, jedinordni od Oca, je bio jedno sa večnim Ocem,–jedno jedno po prirodi, karakteru, nameni—jedino biće koje je moglo ući na savet sa Bogom i saznati sve Njegove namere {E. G. White, The (1888) Great Controversy, p. 493} 1888

“Pred sakupljenim stanovnicima neba, Kralj je obznanio da niko osim Hrista, jedinorodnog od Boga, može potpuno biti uključen u sve Njegove namere, i Njemu je dato da izvrši moćne planove Njegove volje.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 36} 1890

“Bog je postao jedno sa čovekom kada je na savetu između Oca i Sina na nebesima određeno da, ako čovek padne, Sin Božiji bude njegov iskupitelj i da povrati u njemu moralnu sliku Boga.” {The Ellen G. White 1888 Materials, p. 869} 1891

“Ipak, Božji Sin je bio uzvišeniji od njega, kao jedno u sili i autoritetu sa Ocem. On je bio sa Ocem na savetu, dok Lucifer nije imao uvid u Božje planove. “Zašto”, pitao se ovaj moćni anđeo, “Hrist ima vrhovnu vlast? Zašto je poštovan više od Lucifera?”” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 37} 1890

Nije bilo promene pozicije po pitanju Hristovog autoriteta. Luciferova zavist, netačne tvrdnje i njegove želje da bude jednak Hristu su bile razlog zašto je izjava o pravoj poziciji Hrista morala biti data; ali ovo je bilo nepromenjeno od početka. Mnogi anđeli su ipak bili zaslepljeni Luciferovim prevarama.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 38} 1890

Koja je od početka istinita pozicija Sina Božjeg?

Vladar univerzuma nije bio sam u svom poslu milosrđa. Imao je saradnika koji je mogao razumeti Njegove planove i koji je mogao deliti Njegovu radost u stvaranju živih bića. “U početku beše reč, i reč beše u Boga, i reč beše Bog.” Jovan 1:1; Hrist, Reč, jedinorodni od Boga, je bio jedno sa večnim Ocem—jedno po prirodi, karakteru, nameni—jedino biće koje je moglo ući na savet sa Bogom i saznati sve Njegove namere. “Ime će mu biti: divni, savjetnik, Bog silni, otac vječni, knez mirni.” Isaija 9:6. “Kojemu su izlasci od početka, od vječnijeh vremena.” Mihej 5:2. Sin Božiji kaže o sebi: “ Gospod me je imao u početku puta svojega, prije svakoga vremena. Postavljena sam prije početka, prije postanja zemlje… Kad je postavljao temelje zemlji; Tada bijah kod njega hranjenica, bijah mu milina svaki dan, i veseljah se pred njim svagda.” Priče 8:22-30. Otac je stvorio kroz Svog Sina sva nebeska bića.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 34} 1890

Hrist je bio Sin Božji; Bio je jedno sa Njim pre nego što su anđeli stvoreni.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 38} 1890

Kome pripada vernost i odanost nebeske vojske?

“Sin Božji je sproveo u delo Očevu volju pri stvaranju nebeske vojske; i Njemu, jednako kao i Bogu, pripada njihova vernost i odanost. Hrist je još imao da sprovodi u delo nebesku silu u stvaranju zemlje i njenih stanovnika. Ali u svemu tome nije tražio moć i veličanje za sebe što bi bilo suprotno Božjem planu, već je uzdizao Očevu slavu i sprovodio u delo Njegove namere milosrđa i ljubavi.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 36} 1890

“Dok se pesma hvale harmonično vijorila iz hiljada radosnih grla, zli duh je delovao pobeđeno; neizreciva ljubav je uzbudila njegovo [Luciferovo] čitavo biće; njegova duša je bila u harmoniji sa bezgrešnim obožavateljima u ljubavi prema Ocu i Sinu.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 37} 1890

Šta je Lucifer hteo da ospori?

“Namera ovog princa anđela je bila da ospori vrhovnu vlast Sina Božjeg i da na taj način pobije mudrost i ljubav našeg Stvoritelja.  Na ovaj cilj se spremao da usmeri svu energiju svog vrhunskog uma, koji je, pored Hristovog bio među prvima u nebeskoj vojsci.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 36} 1890

Čije ime Hrist ima u sebi?

“Hrist nije bio samo vodič Jevrejima u pustinji—anđeo u kome je bilo Jehovino ime, i koji je, skriven u oblaku dima, išao pred vojskom—ali On je bio tak koji je dao zakon Izrailju.” {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 366} 1890 (Pogledajte: Druga Mojsijeva 23:20, 21; Jevrejima 1:4)

Koliko dugo Hrist postoji?

“Božji anđeli su gledali zadivljeno na Hrista, koji je uzeo na sebe ljudski oblik i ponizno spojio svoje božanstvo sa ljudskošću da bi mogao služiti palim ljudima. Ovo je iblo čudo među nebeskim anđelima. Bog nam je rekao da je to uradio i naše je da prihvatimo Reč Božju kao takvu i da je prihvatimo tačno kako piše. I iako se možemo truditi  da shvatimo postojanje našeg stvoritelja, koliko dugo postoji, kada je zlo prvi put ušlo na naš svet, i sve te stvari, možemo se upinjati dok se ne onesvestimo i potpuno iscrpimo istraživanjem a tek predstoji večnost pred nama.” {E. G. White, S.D.A. Bible Commentary Vol. 7, p. 919} 1888

Koja lekcija je pomogla anđelima da shvate misteriju iskupljenje?

“Čak je i anđelima bilo teško da shvate misteriju iskupljenja—da shvate da Zapovednik neba, Sin Božji, mora umreti za grešne ljude. Kada je Avramu data zapovest da žrtvuje svog sina, cela nebesa su pomno pratila. Sa velikom ozbiljnošću oni su pratili svaki korak u ispunjenju ove zapovesti. Kada je na Isakovo pitanja: “Gde je jagnje za žrtvu? Avram odgovorio: “Bog će se postarati za žrtvu;” i dok se očeva ruka ažspremala da ubije svog sina, i kada je ovan koga je Bog obezbedio ponuđen umesto Isaka—svetlost je obasjala misteriju iskupljenja, i sada su čak i anđeli bolje razumeli šta će Bog učiniti za spasenje ljudi.  1 Petrova 1:12. {E. G. White, Patriarchs and Prophets, p. 155} 1890

Kako je Sveti Duh bio poznat u Starom Zavetu?

“Avigejina pobožnost, kao mirisni cvet, nesvesno se širila na njeno lice, u reči i dela. Duh Sina Božjeg je počivao u njenoj duši. Njeno srce je bilo puno čistote, nežnosti i svete ljubavi. Njen govor je bi pun miline, dobrote i mira, odsijavao je nebeskim uticajem. Dobri impulsi su dolazili do Davida, i on se plašio koje bi mogle biti posledice njegovog plahovitog nauma.” {E. G. White, Signs of the Times, October 26, 1888 par. 7}

Kako Isus vezuje srce uz srce?

“Gospod ima narod za koji se moli da budu jedno sa njim kao što je on jedno sa ocem. Ako smo mi, kao Hrišćani, izvršioci reči, praktikovaćemo u životu ono z ašta se Hrist molio; jer svojim Svetim Duhom Isus spaja srce sa srcem. Mi živimo u teškoćama poslednjih dana; zla vremena su pred nama; tama je prekrila zemlju. Sotona se trudi da zaseni svojom senkom odnos između nas i Boga, tako da može zakloniti svetlost nebesa svime što mu je na raspolaganju; ali svi koji tvrde da su Hrišćani, ako su slični Hristu, pomno će pratiti Isusove korake. Imaće um koji je imao Isus Hrist. {E. G. White, Review and Herald, May 27, 1890 par.

Ako se Hrist formira u vama, nad slave, ostavićete svu sujetu i luckast govor. Bićete posvećeni kroz istinu. Tako ćete raditi za Boga da ćete imati odobrenje savesti u vašoj službi i možete reći sa Svetim Pavlom da ste čisti od krvi svih ljudi. Ali ne možete ovo reći ako ne stičete mudrost konstantno i znanje od Boga kao što grana vuče snagu iz žive loze, ne ukoliko Njegov Duh ne počiva na vama i ne primate isusa u srce, razmišljajući i pričajući o Isusu i radeći Njegov posao gde god da ste.“ {The Ellen G. White 1888 Materials, p. 70} 1888

“Sokovi loze koji se uzdižu iz čokota, šire se u grane da bi rasle, proizvodeći cvet i plod. Tako i životodavna sila Svetog Duha, koja proizilazi iz Hrista, i koja je data svakom apostolu, prožima dušu, obnavlja motive i osećanja, i čak najskrivenije misli, i donosi dragocene plodove svetih dela. Život potvrđuje uniju sa živom i istinitom lozom.” {E. G. White, The Spirit of Prophecy Volume Three, p. 418} 1878

Ko prenosi Njegove istine svetu i kako?

“Bog je bio zadovoljan prenošenjem svojih poruka svetu kroz ljudske posrednike i On sam, svojim Svetim Duhom, kvalifikovao je ljude i omogućio im da obavljaju Njegov posao. Vodio je umove u selekciji onoga što će izgovoriti i napisati. Blago je povereno zemaljskim resursima, ali ipak nije ništa manje sa nebesa. Svedočanstvo je prenešeno kroz nesavršene izraze ljudskog jezika; a ipak je svedočanstvo od Boga; i svako poslušno i verno Božje dete vidi ga u slavi nebeske sile, puno milosti i istine.” {E. G. White, The (1888) Great Controversy, Author's Preface, d} 1888

Sa kime imamo savez i kako?

“Grešnik tada stoji pred Bogom kao pravedan čovek; uzet je u milost neba, i kroz Duha ima savez sa Ocem i Sinom.” {E. G. White, Signs of the Times, November 3, 1890 par. 1}

Šta imaju misionari krsta da objave?

“Neka misionari krsta objave da postoji jedan Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, koji je Isus Hrist Sin beskonačnog Boga. Ovo treba da se objavi u svakoj crkvi u našek zemlji. Hrišćani moraju znati ovo i d ne stavljaju oveka gde je Bogu mesto, da više ne budu idolopoklonici, već obožavatelji živog Boga. Idolatrija postoji u našim crkvama. {The Ellen G. White 1888 Materials, p. 886} 1891 

Koja je mera Božjih darova i ljubavi prema nama?

“Šta nam govori sledeće? “Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji?” To nam govori, Ja, Bog, poslao sam Svog Sina u svet i kroz Njega su otvorena sva nebesa palim ljudima.” {The Ellen G. White 1888 Materials, p. 124} 1888

Ljubav koja postoji između Oca i Sina ne može biti prikazana. Ona je nemerljiva. U Hristu je Bog video savršenstvo i izvanrednost koja počiva u njemu samom. Čudite se, o nebesa i budite zadivljena. O, zemljo, jer Bog nije poštedeo svog Sina, već ga je dao da bude načinjen grehom zbog nas, da oni koji ga veruju mogu biti opravdanje Bogom u Njemu. „Bog je prikazao svoju ljubav prema nam u tome što je Hrist umrou za nas još dok smo bili u grehu.“ Jezička barijera je prevelika da bi smo mogli dočarati Božju ljubav. Mi verujemo u nju, mi se radujemo u njoj, ali ne možemo je pojmiti. Dajući Hrista, Bog je dao sve. Ništa veće, ništa skuplje nije mogao podariti. U davanju Njegovog Sina, dao je sva nebesa, ne zbog dobrote i pravednosti koju posedujemo, već iz ljubavi.“ {E. G. White, Manuscript Releases Volume 18, p. 337} 1891

„Šta nam Bog saopštava, „Znam sva zla i iskušenja koja su pred vama, i poslao sam svog Sina Isusa Hrista na vaš svet da vam otkrije moju silu, moju moć; da vam otrkije da sam ja Bog, i da ću vam poslati pomoć kako bi ste se spasili od neprijateljskih sila, i da vam dam priliku da vratite u sebe moralnu sliku Gospoda.“ Bog je poslao svog Sina, koji je bio kao On sam, jedno sa Ocem, i podneo je vređanje, sramotu i rug za nas i iskusio je sramotnu smrt na Golgoti. Sotona mu se suprotstavio čim je došao na svet; ali on mu se odupro; nije zastranio ni najmanje. Da nije imao silu koju mu je Bog dao, ne bi mogao da se odupire napadima neprijatelja; ali da mu je, i iako je morao preći svaki korak i bio iskušavan svaki korak, vorio sam u bitci sa silama tame na ovome svetu.“ {The Ellen G. White 1888 Materials, p. 122} 1888

Da li će se „nova istina“ ikada suprotstaviti istinama koje su otkrivene u prošlosti?

Kroz sve vekove, Božja istina je ostala ista. Ono što je bila istina u početku, istina je i sad. Iako se pojavljuju nove istine prikladne za generacije koje dolaze, sadašnja otkrivenja neće se suprotstaviti onima iz prošlosti. Svak nova shvaćena istina samo čini značajnijima one koju se date u prošlosti.“ {E. G. White, Review and Herald, March 2, 1886 par. 6}

Rezime:

 • ŸBog Otac (Jehova) je veliki “JA SAM, izvor svega i izvor zakona. On je vrhovni vladar univerzuma.
 • ŸSamo je Božji Sin delio Očev tron.
 • ŸHrist je jedino biće u svemiru koje ide na savet sa Ocem.
 • ŸHrist je jedinorodni Božji Sin, rođen pre svakog stvaranja.
 • ŸHrist govori o sebi u Pričama Solomunovim 8:22-30.
 • ŸHrist je bio jedini sudeonik u delu stvaranja sa Ocem.
 • ŸHrist je bio Bžji Sin pre nego što su anđeli stvoreni..
 • Samo su otac i Sin primali poštovanje od anđela.
 • ŸLucifer je osporavao Hristovu vrhovnu vlast.
 • ŸHrist ima Očevo ime (Jehova) u sebi.
 • ŸHristovo postojanje je van našeg poimanja.
 • ŸPriča o Avramu i Isaku je ilustrovala anđelima misteriju iskupljenja.
 • ŸDuh Sina Božjeg je bio aktivan u vreme Starog Zaveta.
 • ŸIsus svezuje naša srca svojim Svetim Duhom.
 • ŸPrimati Duha Svetoga znači primiti Isusa (ne nekog drugog) u naša srca.
 • ŸOvo životodavna sila proizilazi iz samog Hrista.
 • ŸBog sam je inspirisao, a ne neko drugi, pisce svetih stvari.
 • ŸNaš savez je sa dva nebeska bića (sa Ocem i Sinom) kroz njihov Sveti Duh.
 • ŸPostoji samo jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, koji je Isus Hrist.
 • ŸNe možemo pojmiti kolika je Božja ljubav prema nama kada je sao svog Sina za nas..
 • ŸNove istini nikada se ne suprotstavljaju starima, čak ih čine značajnijima..

Ostavi Komentar