Naslovna Katoličko poreklo adventističke doktrine o Trojstvu

Katoličko poreklo adventističke doktrine o Trojstvu

Trinity knjiga - Papstvo

Triniti knjiga – Papstvo

Pojedinci, potpuno neosnovano, tvrde da se verovanje o Ocu i Sinu koje je zastupljeno na ovom blogu zasniva na katoličkoj doktrini o Trojstvu.

Istina je u stvari nešto potpuno suprotno. Pogledajmo činjenice.

Ovo je katoličko verovanje o trojstvu iz Katoličkog Katehizma sa službene stranice Vatikana
http://www.vatican.va/…/archive/catechism/p1s2c1p2.htm

Dogma o Svetom Trojstvu

Trojstvo je Jedan. Mi ne priznajemo tri Boga, nego jednog Boga u tri osobe, “su-suštinsko Trojstvo”. Božanske osobe ne dele jedno božanstvo između sebe nego je svaka od njih je potpuno i ceo Bog: “Otac je ono što je Sin, Sin ono što je Otac, Otac i Sin ono što je Sveti Duh, i.e. po prirodi jedan Bog.” U rečima Četvrtog Lateranskog koncila (1215), “Svaka od osoba je ta vrhunska realnost, viz., božanska materija, suština ili priroda.” Božanske osobe su zaista posebne jedna od druge. “Bog je jedan ali ne sam.” “Otac”, “Sin”, “Sveti Duh” nisu samo imena koja određuju modalitete božanskog bića, jer su oni zaista posebni jedan od drugog: “Onaj ko je Sin, nije Otac, niti je Sin onaj koji je Otac, niti je Sveti Duh onaj koji je Otac ili Sin.” Oni su posebni jedan od drugog u u njihovoom odnosu porekla: “Otac je onaj koji generiše, Sin onaj koji je rođen, i Sveti Duh koji proizlazi.” Božansko Jedinstvo je Trojedino.

Božanske osobe imaju odnos između sebe. Zato što ne deli božansko jedinstvo, prava posebnost osoba jenda od druge se zasniva u odnosu kojiim su povezani jedan s drugim. “U odnosnim imenima osoba Otac je povezan sa Sinom, Sin sa Ocem, i Sveti Duh sa obojicom. Dok se nazivaju trima osobama u svetlu njihovih odnosa, mi verujemo u jednu prirodu i suštinu.” Zaista “sve (u njima) j jedno gde nema suprotnosti odnosa.” Zbog tog jedinstva Otac je potpuno u Sinu i potpuno u Svetom Duhu; Sin je potpuno u Ocu i potpuno u Svetom Duhu; Sveti Duh je potpuno u Ocu i potpuno u Sinu.”

 

A ovo je službeno verovanje naše crkve
http://www.adventist.org/beliefs/fundamental/

2. Trojstvo:

Postoji jedan Bog; Otac, Sin, i Sveti Duh, jedinstvo tri su-večne Osobe. Bog je besmrtan, svemoćan, sveznajući, iznad svega, i uvek prisutan. On je neograničen i van ljudskog razumevanja, ali ipak znan kroz Njegovo samo-otkrivenje. On je zauvek vredan obožavanja, divljenja, i zlužbe os trane celog stvaranja. (5. Mojsijeva 6:4; Matej. 28:19; 2. Korinćanima 13:14; Efescima 4:4-6; 1. Petrova 1:2; 1. Timoteju 1:17; Otkrivenje 14:7.)

 

Upitajte se u čemu je razlika po pitanju trojedinog Boga?

Dakle, ne po pitanju celokupne doktrine o Trojstvu i unutranjeg odnosa između lica božanstva, nego po pitanju suštine jednog trojedinog Boga.

Mi vidimo da je suština ista. I jedna i druga doktrina tvrde da jedan Bog nije ni jedna od tri božanske osobe za sebe, nego sve tri zajedno. Istovremeno, i jedna i druga doktrina tvrde da te tri osobe ne dele jedno božanstvo nego su svaka od njih, za sebe, suština boažnstva i potpuno Bog.

Jedna zanimljivost, koju ste sigurno primetili, je ova slika na kojoj vidite Papu Benedikta XVI, sa katoličkim simbolom Trojstva na njegovoj kapi, kao i korice knjige Trojstvo, koju su napisala (ironično) tri autora, koje u našoj crkvi smatraju najvećim autoritetima po pitanju doktrine o Trojstvu. Ne samo što njh smatraju autoritetima, nego se ova knjiga preporučuje među našim teolozima kao “odlična” po pitanju ove doktrine. U realnosti, ova knjiga u sebi sadrži mnoge izjave za koje verujemo da će zgroziti većinu naših vernika, kao na primer tvrdnja da “Isus nije potpuno i doslovno umro ali da jednako dobro kao i da jeste”. Pročitajte malo više o tome ovde. Zašto su se oni odlučili da na korice svoje knjige, koja navodno nema nikakvih dodirnih tačaka sa katoličkom doktrinom, stave simbol koji je eksluzivno katoličkog porekla. Ovde ne govorimo o simbolu krsta, koji ima uporište u Bibliji, mada postoje debate o načinu njegove upotrebe. Ovde govorimo o simbolu koji je nedvosmisleno katoličkog, odnosno vavilonskog porekla. Njihovi motivi za ovo su za nas misterija jer mi ne poznajemo srca, ali su sigurno interesantni za razmišljanje.

Postoji razlika,naravno, između ove dve doktrine u nekim drugim ne-suštinskim stvarima. Pojedinci tvrde da je ovde iznesena lažna tvrdnja da je adventističko verovanje o Trojstvu identično katoličkom verovanju o Trojstvu. Ta optužba je neosnovana, kao i mnoge druge, jer mi ne tvrdimo da su doktrine o Trojstvu identične, nego da je jedan aspekt, ovih doktrina, trojedini aspekt identičan.

Mi ne tvrdimo da se ove dve doktrine slažu u svemu, kao na primer u unutarnjem odnosu ovih osoba. Katolička crkva tvrdi da se Sin VEČNO generiše, naša službena crkvena doktrina tvrdi da Sin nikada nije bio rođen niti postoji pravi odnos Sina i Oca, nego se radi samo o ulogama koje su raspodelili u kontekstu plana spasenja. Ali, suština doktrine o trojedinom Bogu je upravo ono u čemu se slažu. Katolička crkva tvrdi da je doktrina o Trojstvu temelj svake njihove doktrine. “Misterija Svetog Trojstva je temelj naše vere. Sve ostalo ovisi o njoj i od nje se sve drugo derivira. Otuda stalna crkvena zabrinutost da zaštiti otkrivenu istinu da je Bog Jedan u prirodi i Tri u osobama.” (Katolička Doktrina o Svetom Trojstvu)

Činjenica je da su naši pioniri, u njihovo vreme, kritikovali katoličku doktrinu o Trojstvu upravo zbog ovog trojedinog aspekta, ni zbog čeg drugog, a naša crkva danas je potpuno u skladu sa katoličkom crkvom upravo na toj suštinskoj tački. To što se od manje sutitnskih aspekata, u kojima se ne slažu, pokušava napraviti velika razlika, ne menja činjenice.

“Pavle potvrđuje da je Sin Božji u formi Boga, i da je jednak Bogu. “Koji, ako je i bio u obličju Božijemu, nije se otimao da se isporedi s Bogom.” Filibljanima 2:6. Razlog zašto se nije otimao je jer je jednak Ocu…. Neobjašnjivost trojstva da je božanstvo tri u jednom i jedan u troje, je dovoljno loše; ali taj ultra Unitarijanizam koji Hrista čini inferiornim u odnosu na Oca je gori. Da li je Bog rekao inferiornom, “Načinimo čoveka po našemu obličju?””  {James White, Review & Herald, November 29, 1877}

U ovom citatu Jamesa White, supruga Ellen White, nalazimo ne samo suštinu kritike naših pionira protiv katoličke i naše današnje doktrine o trojedinom Bogu, nego i demant jedne otpužbe koja se često iznosi, neosnovano, protiv naših pionira, ali i protiv nas, naime, da su oni, (a i mi) verovali da je Isus stvoreno biće i da je niži od Oca. Ostale komentare naših pionira o ovoj doktrini možete naći na ovom blogu pod izborom Adventistički Pioniri. Ohrabrujemo vas, pročitajte šta su oni o tome govorili, verujem da ćete se iznenaditi.

Naravno, to što su naši pioniri verovali o doktrini o Trojstvu ili o Ocu i Sinu nije apsolutni autoritet. Naš jedini autoritet, iznad svih drugih je Sveto Pismo i Duh Proroštva i mi se nadamo da ćete se potrudti da za sebe proučite sve argumente za i protiv, isključivo na osnovu Biblije i Duha Poroštva i izneti pred Gospoda da vas on osvedoči u istini.

Konačno, da se samo kratko dotaknemo početne optužbe da mi na ovom blogu zastupamo doktrinu koja je asnovana na katoličkoj. Odgovor je nedvosmsileno, NE. Mi verujemo da je Boga otac, jedini sitiniti Bog od koga je sve, upravo onako kako su Pavle, Jovan i sam Isus rekli:

“Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kog je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kog je sve, i mi kroza Nj.” 1. Korinćanima 8:6

“Oče … A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.” Jovan 17:1-3

“A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.” 1. Jovanova 5:20

Mi verujemo da je Isus jedinorodni Sin Božji:

“Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.” Jovan 3:16

Ako Bog kaže da je dao svog jedinorodnog Sina, mi verujemo Bogu da je imao Sina kojeg je mogao dati. Mi ne verujemo kao katolička crkva da se Isus VEČNO GENERIŠE iz Oca, nego da je zaista jedinorodni Sin kao što Biblija kaže.

Mi isto tako verujemo da je Sveti Duh, Duh Očev i Duh Hristov:

“A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov. ” Rimljanima 8:9

Naravno, ovo nisu jedini dokazi iz Biblije na osnovu kojih ovako verujemo. Potražite ostale dokaze pod izborom Sveto Pismo, ili Ellen White

Neka vas Bog sve izobilno balgoslovi svojim Svetim Duhom u proučavanju ove izuzetno važne teme.