Naslovna Jedan Bog

Jedan Bog

Sveto Pismo

Sveto Pismo

Svi se slažemo da je jedan Bog, ali izgleda da nam taj izraz znači različite stvari. Ovde ćemo se pokušati pozabaviti Biblijom i njenim tumačenjem šta znači jedan Bog.

Ograničićemo se samo na one stihove iz Biblije koji upotrebljavaju izraz ‘jedan Bog’, ili varijaciju ‘jedan Gospod’. Naravno, da je jedan Bog se može doći kao zaključak i iz rečenica koje ne upotrebljavaju ovaj izraz eksplicitno, ali tim primerima ćemo se pozabaviti posebno na drugoj strani.

“Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kog je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kog je sve, i mi kroza Nj.” 1. Korinćanima 8:6

Ovde vidimo da je Pavle eksplicitan da “mi imamo samo jednog Boga” i da je taj Bog Otac. Ovo nije naše tumačenje nego doslovno Pavlove reči onako kako piše. Duh Proroštva nam je dao savet kako da tumačimo Bibliju, i upućuje nas da je prihvatimo upravo onako kako piše. U skladu sa ovim savetom treba da krenemo od ovog citata. Naravno, postoje neke stvari koje na izgled znače jedno, ali iz konteksta, ili kada se stave usporedo sa svim ostalim citatima Biblije na istu temu, vidimo da ih ne možemo prihvatiti doslovno i moramo potražiti simboličko značenje. Ipak, simbolično značenje se mora tražiti počevši od eksplicitnih izjava koje imaju doslovno značenje. Ne možemo tumačiti eksplicitne izjave, kao što je ova na osnovu manje eksplicitnih, odnosno dvosmislenih izjava gde moramo da čitamo između redova da bismo shvatili pravo značenje.

U skladu sa tim, pogledajmo dalje biblijske izjave.

“Oče … A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.” Jovan 17:1-3

Ovaj put vidimo Isusa da kaže da je Otac jedini istiniti Bog. I ne samo to. Isus kaže da je poznavanje Oca život večni. Isus je na drugim mestima rekao da je on došao da nam otkrije Oca? “Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me.” Jovan 14:6 On nije rekao da je došao da nam otkrije Boga, pa sada možemo da debatujemo da li je to Bog Otac ili trojedini Bog, ili da niko ne može doći k Bogu, nego eksplicitno identifikuje da je došao da nam otkrije baš Oca i da niko ne može doći k Ocu do kroza Nj.

Neko će odmah uskočiti sa tvrdnjom da je Isus Bog i kako onda Otac može biti jedini istiniti Bog, da li to znači da Isus nije istiniti Bog. Molimo vas da za sada prepoznate da su ovo Isusove reči, da ovo nije naša tvrdnja. Kako samo Otac može biti jedini istiniti  Bog i Isus istovremeno biti potpuno Bog ćemo objasniti kasnije.

U svakom slučaju, makar onako kako piše, ova Isusova izjava se savršeno uklapa sa Pavlovom izjavom da mi imamo samo jednog Boga, Oca, ali zapazimo da Pavlova kvalifikacija jednog Boga u 1. korinćanima tu i ne završava, nego još kaže za Oca “od kog je sve”, dok za Isusa kaže da je “kroz kog je sve”. Ostavimo ovu misao za sada po strani, vratićemo se na nju kasnije.

“A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.” 1. Jovanova 5:20

Jovan u njegovoj poslanici izjavljuje isto što i Isus, da je Otac istiniti Bog i da je poznavanje tog istinitog Boga život večni. Ovde moramo ozbiljno da se zapitamo, zašto i Isus i Jovan naglašavaju da je poznavanje tog istinitog Oca život večni, jer odmah nakon ovoga, Jovan izjavljuje u 21. stihu “Dečice! Čuvajte se od neznaboštva. Amin.”

“Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus” 1. Timoteju 2.5

Pavle, u pismu Timoteju, ponovo naglašava da je jedan Bog i jedan posrednik između tog Boga i ljudi. U skladu sa poslanicom Korinćanima, ali i sa ostatkom Biblije, mi samo možemo zaključiti da je taj Bog Otac, jer Isus posreduje između nas i Oca. I ova izjava, ako je prihvatimo upravo onako kako piše, je potpuno u skladu, sa prethodnim izjavama koje smo videli.

“Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svog. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.” Efescima 4:6

Ponovo vidimo da Pavle govori o jednom Bogu, Ocu, koji je nad svima, kroza sve, i u svima nama. Posebno ćemo se baviti ličnošću Svetog Duha, ali zapazite da ovde Pavle kaže da je Otac “u svima nama”. Kako je Otac u svima nama, ako nas doktrina o trojedinom Bogu uči da je Sveti Duh u nama, dok je Otac negde drugde. Ali, zadržimo se na ovom stihu i usporedimo ga sa prethodnim stihovima. Vidimo da, uzimajući Sveto Pismo onako kako piše, svi stihovi do sada su u savršenoj harmoniji. Pavle potvrđuje izjavu iz 1. Korinćanima da je sve od Oca, i da je Otac nad svima, što je savršeno u skladu sa Isusovom izjavom da je Otac jedini istiniti Bog.

Hajde sada da pogledamo čuvenu izjavu iz 5. Mojsijeve:

“Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.” 5. Mojsijeva 6:4

Na jevrejskom

Sh'ma Yisra'el YHWH Eloheinu YHWH Eḥad

Neki tvrde da ova izjava dokazuje da je JEDAN BOG više osoba. Detaljnije ćemo se pozabaviti ovim argumentom na drugoj stranici. Ovde ćemo se samo zadovoljiti da pogledamo kako je sam Isus upotrebio ovu izjavu sa kojom su svi Izraelci koji su ga čuli bili upoznati.

“A Isus odgovori mu: Prva je zapovest od svih: Čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini; I ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. Ovo je prva zapovest. I druga je kao i ova: Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Druge zapovesti veće od ovih nema. I reče Mu književnik: Dobro, učitelju! Pravo si kazao da je jedan Bog, i nema drugog osim Njega;” Marko 12:29-32

Mi vidimo da Isus citira ovu izjavu iz 5. Mojsijeve i primenjuje je na Boga, Oca, u jednini. Argument koji, pogrešno, tvrdi da 5. Mojsijeva dokazuje više osoba jednog Boga se zasniva na pogrešnom vezivanju reči Eḥad za Eloheinu (množina), umesto za YHWH. Ali Isus citira ovu istu rečenicu, i aplicira je samo na Oca.

Pogledajmo još jednu biblijsku izjavu o jednom Bogu.

“Darovi su različni, ali je Duh jedan. I različne su službe, ali je jedan Gospod. I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.” 1. Korinćanima 12:4-6

Ovaj citat nabraja tri lica božanstva, Duha, Gospoda (Isusa) i koga? Jednog Boga koji čini sve u svemu. Ako se ovo Bog odnosi na Trojstvo onda je to dvojstvo, jer onda nema Oca jer su samo Duh i Gospod nabrojani. Ali tekst imenuje Oca, sa JEDAN BOG koji čini sve u svemu.

Potpuno u skladu sa “Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kog je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kog je sve, i mi kroza Nj.” 1. Korinćanima 8:6

Ostavi Komentar