Naslovna Godhead – Trojstvo ili …?

Godhead – Trojstvo ili …?

Ellen G. White

Ellen G. White

Neki tvrde da reč Godhead znači Trojstvo i ističu (pogrešno) da je Ellen White upotrebljavala tu reč da opiše tri ličnosti jednog Boga, Oca, Sina i Duha Svetog.

Istina je sasvim suprotna, Ellen White nikada nije upotrebila ovu reč kao sinonim za jednog Boga. Ona jeste upotrebljavala ovu reč da opiše karakteristike ove tri ličnosti, ali to se odnosilo isključivo na njihovu božansku prirodu, na njihove božanske karakteristike. Pred kraj života Ellen White, neki od naših vođa su počeli da upotrebljavaju reč Trojstvo (Trinity) kao sinonim za Godhead, ponajpre mislimo na Wilcoxa, ali sama Ellen White je nikada nije tako upotrebila. Sva težina dokaza iz njenih izjava pokazuje da je ona reč Godhead upotrebljavala isključivo kao sinonim za božansku prirodu. Pogledajmo upravo u njenim izjavama kako je ona upotrebljavala ovu reč.

Citirajući Bibliju, EGW kaže

“Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power.” {AA 473.2}

“Čuvajte se da vas neko ne iskvari kroz filozofiranje i zabludu taštine, po tradicijama ljudskim, sa začecima po svetu, a ne po Hristu. Jer u njemu stanuje sva punina božanstva (Godhead) telesno. I vi ste potpuni u Njemu, koji je glava svih vlasti i moći.” (Dela Apostolska 473.2)

Ako Godhead znači Trojstvo, kako se onda u Hristu nalazi punina Trojstva telesno? Godhead ne znači Trojstvo , nego božanska priroda i EGW je uvek tako upotrebljava. Očigedno da ona nije rekla da se u Hristu nalazi punina Trojstva telesno.

Svi prevodi Biblije isto tako prevode Godehead iz Kološanima 2:9 koji je EGW citirala kao božansku prirodu, puninu božanstva a ne Trojstva. http://biblehub.com/colossians/2-9.htm

U vezi Isusa, ona kaže još nešto:

“Christ had not ceased to be God when He became man. Though He had humbled Himself to humanity, the Godhead was still His own. Christ alone could represent the Father to humanity, and this representation the disciples had been privileged to behold for over three years.” {DA 663.5}

“Hrist nije prestao biti Bog kada je postao čovek. Iako se ponizio u ljudskost, božanstvo (Godhead) je još uvek bilo Njegovo. Samo Hrist je mogao predstaviti Oca čovečanstvu, i ovo predstavljanje su učenici imali privilegiju da gledaju preko tri godine.” (Čežnja Vekova 663.5)

Godhead je i dalje ‘pripadao’ Hristu i nakon utelovljenja. Da li je Eleln White rekla da je Trojstvo pripadalo Hristu i nakon utelovljenja? Ne, mi iz konteksta jasno vidimo da se radi o Njegovoj božanskoj prirodi, isto kao u prethodnom citatu.

“Christ in His Godhead shone forth as He burst from the tomb, and rose triumphant over death and the grave.”—ST May 30, 1895. {TA 209.4}

“Hrist u Svojoj božanskoj prriodi je blesnuo kada je izašao iz grobnice i ustao pobednički nad smrti i grobom.” (Znaci Vremena, 30. Maj 1895)

Ponovo vidimo da Godhead označava božansku prirodu. Rečenica “Hrist u svom Trojstvu je blesnuo” je besmislena kao i sama doktrina o Trojstvu.

Da vidimo dalje, šta još Ellen White kaže:

“As in humility they submitted to the molding influence of the Holy Spirit, they received of the fullness of the Godhead and were fashioned in the likeness of the divine.” {AA 49.3}

“Kada su se u poniznosti potčinili oblikujućem uticaju Svetog Duha, primili su puninu božanske prirode (Godhead) i bili su oblikovani po božanskom obličju.” (Dela Apsotolska 49.3)

Zanimljivo, u Delima Apostolskim kaže da su i UČENICI primili od punine božanstva i da su oblikovani po obličju božanskog. Ni reči o Trojstvu. Učenici nisu primili puninu Trojstva.

Idemo dalje:

“Through being partakers of the divine nature we may stand pure and holy and undefiled. The Godhead was not made human, and the human was not deified by the blending together of the two natures. Christ did not possess the same sinful, corrupt, fallen disloyalty we possess, for then He could not be a perfect offering.”—Manuscript 94, 1893 (Manuscript Releases, vol. 6, pp. 110-112).

“Kroz saučesništvo u božanskoj prirodi  mi možemo stajati čisti, sveti i neokaljani. Božanska priroda nije učinjena ljudskom i ljudskost nije postala božanstvo mešanjem dve prirode zajedno. Hrist nije posedovao istu grešnu, iskvarenu, palu nevernost koju mi imamo, jer onda On ne bi mogao biti savršena žrtva.” – (Objavljeni Rukopisi, Sveska 6, str. 110-112, Rukopis 94, 1893)

Opet interesantno, kada se Isus utelovio i kada Ellen White govori o Isusovoj prirodi, govoreći kako je Isus imao dve prirode, pomešane, ljudsku i božansku, ona kaže da božanska priroda (Godhead) nije postala ljudskost, i ljudskost nije postala božanstvo mešanjem dve prirode. Da li se Trojstvo utelovilo? Da li je Trojstvo bilo pomešano sa ljudskom prirodom. Naravno da ne, Isusova božanska priroda (Godhead) je bila pomešana sa Njegovom ljudskom prirodom.

Ellen White spominje reč Godhead i u vezi sa Svetim Duhom upravo u citatu koji prvi spomenut, gde govori o tri ličnosti.

“The Comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven, is the Spirit in all the fullness of the Godhead, making manifest the power of divine grace to all who receive and believe in Christ as a personal Saviour. There are three living persons of the heavenly trio. In the name of these three powers,–the Father, the Son, and the Holy Ghost, those who receive Christ by living faith are baptized, and these powers will cooperate with the obedient subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ.”  {BTS, March 1, 1906 par. 2}

“Utešitelj koga je Hrist obećao poslati nakon što se On uznese na nebo, je Duh u svoj punini božanske prirode (Godhead), koji ispoljava silu božanske blagodati svima koji prime i veruju u Isusa kao ličnog Spasitelja. Postoje tri žive osobe nebeskog trija. U ime ove tri sile, — Oca, Sina i Svetog Duha, oni koji prime Hrista živom verom, bivaju kršteni, i ove sile će sarađivati sa poslušnim podanicima neba u njihovom trudu da žive novi život u Hristu.” (Biblijska Škola, 1. Mart, 1906, par. 2)

Ovim citatom i šta je ona u stvari rekla o te tri ličnosti se bavimo detaljnije na drugom mestu, ali zapazimo ovde jednu stvar vezanu za reč Godhead:

Ellen White ovde upotrebljava reč Godhead potpuno isto kao u prethodna dva citata koja smo videli, ne kao sinonim za Trojstvo, nego kao sinonim za božansku prirodu. Ona kaže da je Utešitelj “Duh u svoj punini božanske prirode (Godhead)” Apsolutno je nemoguće, kao i u prethodnim citatima interpretirai da je ona rekla da je Sveti Duh došao u u svoj punini Trojstva. Samu reč Godhead, ona uopšte ne upotrebljava vezano za tri ličnosti, a same tri ličnosti naziva nebeskim triom, ne jednim Bogom. Ljudoi koji čitaju Bibliju i Duh Proroštva kroz naočare Trojstva će u voj izjavi videti dokaz za trojedinog Boga, ali ako skinete naočari i pažljivo pročitate šta jeste i šta nije rečeno, videćete da se Godhead u ovoj izjavi odnosi samo na prirodu u kojoj Sveti Duh dolazi, a ne na tri ličnosti.

Konačno, pogledajmo još samo jedan primer upotrebe reči Godhead:

“Though in him dwelt all the fullness of the Godhead bodily, he clothed his divinity with humanity, and established his dwelling-place on the earth, in order that he might demonstrate to men the infinite measure of God's love.”  {RH, February 12, 1895 par. 3}

“Iako je u njemu bila sva punina božanstva (Godhead) telesno, on je obukao svoje božanstvo (divinity) u ljudskost, i uspostavio svoje boravište na Zemlji, sa ciljem da može pokazati ljudima neograničenu meru Božje ljubavi.” (Review and Herald, 12. Februar 1895, par. 3)

Mi ovde vidimo (i još na mnogim mestima) da je Elen White koristila reč Godhead kao sinonim za divinity, za božansku prirodu. Na suprot tvrdnjama, Ellen White nikada u njenim spisima nije upotrebljavala reč Godhead kao sinonim za jednog Boga.

Ostavi Komentar