Naslovna Ispitivanje napisanog 1900 – 1905

Ispitivanje napisanog 1900 – 1905

Ellen G. White

Ellen G. White

Verovatno je malo poznato da je Dr. Kelog u poromovisanju panteizma počeo da veruje u doktrinu trosjtva (pogledajte dodatak). Doktrina koja je bila strana crkvi kao i svetkovanje nedelje. Kelog je počeo da veruje u tri božanska bića (Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh) i izjavio je da je ovo verovanje upravo ono što je hteo da kaže u svojoj knjizi Živi Hram. Nije ostalo samo na tome, Kelog je tvrdio da ima podršku iz knjiga Elen Vajt u promovisanju svojih ideja. Prva među njegovim idejama je bilo učenje da je Sveti Duh treća osoba pored Oca i Sina.

Da li je Gđa Vajt počela da veruje u Boga kao trojstvo? Da li je počela da uči da je Sveti Duh zaista treća osoba pored Oca i Sina? Zašto je, onda, nastavila da piše objave koje sasvim jasno ne podržavaju trojstvo?

Kada nam Bog daje Svoj Duh, da li nam daje nešto drugačije od sebe?

“Dajući nam Svoj Duh, Bog nam daje sebe, čineći sebe izvorom božanskog uticaja, da da zdravlje i život svetu.” {E. G. White, Testimonies Volume 7, p. 273} 1902

Da li je duša Hristovog života odvojeno biće od Hrista?

“Hrist je objavio da će posle svog vaznesenja, poslati svojoj crkvi, krunski poklon, Utešitelja, koji će zauzeti Njegovo mesto. Ovaj Utešitelj je Sveti Duh,–duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svetlost i život sveta. Svojim Duhom Hrist šalje pomirujući uticaj i silu koja oduzima greh.” {E. G. White, Review and Herald, May 19, 1904 par. 1}

Da li se Utešitelj promenio u pisanim delima u ovom periodu?

“Proučavajte sedamanaestu glavu jevanđelja po Jovanu i načite kako da živite Hristovu molitvu. On je Utešitelj. On će počivati u vašim srcima, čineći vašu radost potpunom.” {E. G. White, Review and Herald, January 27, 1903}

Da li su Bog i Njegov Duh dva odvojena bića?

Bog je duh; a ipak je biće, jer je čovek napravljen po Njegovom obličju. Kao biće, Bog se otrkio u Svom Sinu.” {E. G. White, Education, p. 132} 1903

Ko ima intimno znanje i lični interes u Njegovim delima?

Veličina Božja je za nas nepojmljiva. “Božji presto je na nebesima” (Psalam 11:4); a ipak, svojim duhom je sveprisutan. On ima intimno znanje i lični interes u svim svojim delima.” {E. G. White, Education, p. 132} 1903

Ko nas opskrbljuje duhovnim životom?

“Hrist je izvor svakog pravog rasta, održavatelj sveg života. Svojim Svetim Duhom on prenosi nebeske principe i opskrbljuje duhovni život.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 20, p. 143} 1901

“On nam danas dolazi Svojim Svetim Duhom. Prepoznajmo Ga sada; tada ćemo Ga prepoznati kada bude dolazio na oblacima nebeskim, sa silom i velikom slavom.” {E. G. White, Review and Herald, April 30, 1901 par. 8}

Ko je jedini pravi Bog (da li je to trojstvo)?

Jehova je jedini pravi Bog i Njega moramo poštovati i obožavati.” {E. G. White, Testimonies Volume 6, p. 166} 1901

“Kao Jehova, vrhovni Vladar, Bog nije mogao komunicirati lično sa grešnim ljudima, ali je toliko voleo svet da je poslao Isusa na naš svet kao otkrivenje samog sebe.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 9, p. 122} 1903

Ko je personifikacija jedinog pravog Boga?

Odbacivanjem Božjeg Sina, personifikacije jedinog pravog Boga, koji je posedovao dobrotu, milosrđe i neumornu ljubav, čije srce je bilo dotaknuto ljudskom nesrećom, i odabirom ubice umesto njega, Jevreji su pokazali šta ljudska priroda može i hoće učiniti kada je sila Duha Božjeg koja ih je zadržavala uklonjena i kada su ljudi pod kontrolom otpadnika.” {E. G. White, Review and Herald, January 30, 1900 par. 6}

Koji je odnos između Boga i Hrista? Šta je Hristu dato?

“Biblija nam jasno otkriva odnos između Boga i Hrista i oni jasno pokazuju ličnost i individualnost obojice. [Citirano Jevrejima 1:1-5]. Bog jeHristov Otac; Hrist je Božji Sin. Hristu je data uzvišena pozicija. Načinjen je jednakim Ocu. Svi Božji saveti su otvoreni Njegovom Sinu.” {E. G. White, Testimonies Volume 8, p. 268} 1904

Kako je unija između Oca i Sina opisana?

Ličnost Oca i Sina, kao i unija koja postoji između Njih, je predstavljena u sedamnaestom poglavlju Jevanđelja po Jovanu, u Hristovoj molitvi za svoje učenike: “Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji me uzvjeruju njihove riječi radi; Da svi jedno budu, kao ti, oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svijet vjeruje da si me ti poslao. Jovan 17:20,21” Unija koja postoji između Hrista i Njegovih učenika ne uništava ličnost ni jednih. Oni su jedno u nameri, umu, karakteru, ali ne i u ličnosti. Tako su i Bog i Hrist jedno.” {E. G. White, The Ministry of Healing, p. 421, 422}

Koja je jedina sila koja se može odupreti i prevazići greh i očistiti nas?

Samo jedna sila može slomiti okove zla u srcima ljudi, a to je sila Božja u Isusu Hristu. Samo kroz krv raspetog može doću do čišćenja grehova. Njegova milost nam može pomoći da se odupremo i potčinimo tendencije naše pale prirode. {E. G. White, Testimonies Volume 8, p. 291} 1904

Koji je (veoma pogrešno shvaćen) termin koji  opisuje ovu silu?

“Duh je dat kao sredstvo regeneracije i bez njega bi Hristova žrtva bila uzaludna. Sile zla su jačale vekovima i potčinjavanje ljudi ovoj sotonskoj vlasti je bila začuđujuća. Greh je mogao biti prevaziđen jedino kroz posredovanje treće ličnosti božanstva, koji dolazi neizmenjen, već u punini božanske sile. Duh sporovodi u delo ono što je skovao Iskupitelj sveta. Kroz Duh se srce čisti. Kroz Duh vernik postaje deo božanske prirode. Hrist je dao Svoj Duh kao božansku silu da prevaziđe sve nasledne i stečene tendencije ka zlu i da utisne svoju prirodu na crkvu.”  {E. G. White, Review and Herald, May 19, 1904 par. 3}

Da li to čini Duh posebnom osobom od Boga i Hrista?

“Dajući nam Svoj Duh, Bog nam daje sebe, čineći sebe izvorom božanskih uticaja, da da zdravlje i život svetu.” {E. G. White, Testimonies Volume 7, p. 273} 1902

“svi koji posvete svoje telo i dušu službi Njemu, konstanto će dobijati fizičku, mentalnu i duhovnu snagu. Neiscrpne zalihe nebesa su im na raspolaganju. Hrist im daje dah Svog Duha, život svog života. Sveti Duh ulaže najveće napore da radi u srcima i umovima.” {E. G. White, The Ministry of Healing, p. 159} 1905

Kada su Otac i Sin stvorili Adama i Evu po svom obličju, da li je to značilo i spoljašnji fizički izgled?

“Stvoreni da budu “obličje i slava Božja” (1 Korinćanima 11:7). Adam i Eva su primili zaduženja vredna njihove uzvišene sudbine. Graciozni i simetrični u formi, divni na oko, njihovo držanje je sjajilo zdravljem i svetlošću radosti i nade, u spoljašnjem izgledu su nosili obličje svog tvorca. A ova sličnost se nije donosila samo na spoljašnjost. Svaki deo uma i duše je reflektovao Tvorčevu slavu.” {E. G. White, Education, p. 20} 1903 

“Kada je Adam izašao iz Tvorčeve ruke, nosio je fizičku, umnu i duhovnu sličnost sa svojim Tvorcem. {E. G. White, Education, p. 15} 1903

Kome je Gđa Vajt uputila svoju ljubav, da li je to bilo trojstvo?

Volim Boga. Volim Isusa Hrista, Sina Božjeg i osećam veliko interesovanje prema svakome ko tvrdi da je Božje dete. Odlučna sam da budem verni sluga toliko dugo koliko mi Gospod bude štedeo život. Neću pasti niti ću se obeshrabriti.” {E. G. White, Selected Messages Book 3, pp. 71, 72} 1906

Koga smo pozvani da slavimo i poštujemo?

“ Gospod Bog nebesa je naš Vođa. On je Vođa kojeg možemo bezbedno pratiti; jer On nikada ne pravi greške. Slavimo Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista, kroz koga komunicira sa svetom.” {E. G. White, S.D.A. Bible Commentary Vol. 1, p. 1118} 1903

“Tamo će se okupljati u svetinji od Subote do Subote, od prvine do prvine, ujedinjeni u pesmi slave i zahvalnosti Njemu koji sedi na tronu i jagnjetu zauvek. “{E. G. White, Testimonies Volume 6, p. 368} 1901

“Svi nebeski anđeli su u službi poniznih vernika, naroda Božjeg; i dok armija Božjih radnika peva svoju pesmu hvale, hor na nebu im se pridružuje u zahvalnosti odajući slavu i čast Bogu i Njegovom Sinu.” {E. G. White, Testimonies Volume 7, p. 17} 1902

“U vaše ruke će biti data harfa i dodirujući njene žice, pridružićete se vojsci spasenih u ispunjavanju nebesa pesmom slave Bogu i Njegovom Sinu.” {E. G. White, (Australasian) Union Conference Record, January 15, 1903 par. 14}

Čija ličnost i individualnost je konstantno naglašavana?

Sedamnaesto poglavlje Jevanđelja po Jovanu se jasno odnosi na Božju i Hristovu ličnost i njihovmeđusobni odnos. “Oče, dođe čas”, Hrist reče: “proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe.”  [Jovan 17:23, 3, 5-11 citirano.] Ovde je ličnost i individualnost.” {E. G. White, S.D.A. Bible Commentary Vol. 5, p. 1145} 1903

“Hrist je jedno sa Ocem, ali Hrist i Bog su dve posebne ličnosti. Pročitajte Hristovu molitvu u sedamnaestom poglavlju Jevanđelja po Jovanu i videćete da je ova tačka jasno izneta. Kako se Spasitelj ozbiljno molio da Njegovi učenici budu jedno sa Njim kao što je On jedno sa Ocem. Ali jedinstvo koje postoji između Hrista i Njegovih sledbenika ne uništava ničiju ličnost. Oni trebaju biti jedno sa Njim kao što je on jedno sa Ocem.” {E. G. White, Review and Herald, June 1, 1905 par. 14}

(Primedba: Zašto Gđa Elen Vajt nije naglašavala ličnost Svetog Duha kao ličnost Oca i Sina? Zašto je konstantno pričala samo o  ličnosti i individualnosti Oca i Sina?)

„“I zaista naša zajednica je sa Ocem i Njegovim Sinom Isusom Hristom.“ Kroz celo Sveto Pismo Otac i Sin su spominjani kao dve različite osobe. Čućete ljude koji nastoje da orobe Hrista Njegove ličnosti. On i Otac u su jedno, ali su dve osobe. Pogrešni sentimenit po ovom pitanju se pojavljuju i moraćemo da im se suprotstavimo.“ {E. G. White, Review and Herald, July 13, 1905 par. 3} 

Da li nam Biblijske lekcije otkrivaju trojstvo?

“U Bibliji je svaka obaveza pojašnjena. Svaka lekcija je razumljiva. Svaka lekcija nam otkriva Oca i Sina. Reč je sposobna da svakuog umudri za spasenje. U reči je nauka spasenja jasno otkrivena.” {E. G. White, Testimonies Volume 8, p. 157} 1904

Da li je Gđa Vajt nastavila da potvrđuje da stihovi iz Solomuna 8:22-30 govore o Hristu?

Kroz Solomuna Hrist je objavio: “Bog me je Gospod me je imao u početku puta svojega, prije djela svojih, prije svakoga vremena. Prije vijekova postavljena sam, prije početka, prije postanja zemlje. Kad jošte ne bije bezdana, rodila sam se, kada joše ne biješe izvora obilatijeh vodom. Prije nego se gore osnovaše, prije humova ja sam se rodila….Kada je postavljao moru među i vodama da ne prestupaju zapovijesti njegove, kad je postavljao temelje zemlji; Tada bijah kod njega hranjenica, bijah mu milina svaki dan i veseljah se pred njim svagda.” {E. G. White, Signs of the Times, August 29, 1900 par. 14}

Ko je posle Hrista bio najpoštovaniji od nebeskih stanovnika?

“Među stanovnicima neba, Sotona, sledeći do Hrista, je bio u jednom momentu jedan od najpoštovanijih od Boga, i najviši u sili i slavi. Pre svog pada, Lucifer, “sin zore”, je bio prvi među heruvimima zaklanjačima, svet i neokaljan. Stajao je u Božjoj prisutnosti i neprekidni zraci slave koji okružuju Boga su počivali na njemu.” {E. G. White, Signs of the Times, July 23, 1902 par. 2}

Ko nam je poslao moćne reči?

“Naš zadatak je da se čvrsto držimo do kraja. Moćne reči su poslate od Boga i Hrista svom narodu, izvodeći ih iz sveta reč po reč, u sjajnu svetlost istine. Ustima dotaknutim svetom vatrom, Božje sluge su objavile poruku. Božanska objava je zapečatila jedinstvenost objavljenih istina.” {E. G. White, Testimonies Volume 8, p. 297} 1904

 

Rezime:

Kao što svaki čitalac može jasno videti, Gđa Vajt je nastavila da objavljuje iste istine koje je podučavala u prošlim godinama. Nije skrenula sa puta i od jasnih činjenica o božanstvu. Čak i kada se Kelog trudio da promoviše novu doktrinu treće osobe u božanstvu koje se zove Bog Sveti Duh (koji je u svemu), Gđa Vajt je jasno obljavljivala da su ta učenja panteistička. Kratak rezime će otkriti doslednu harmoniju u Duhu Proroštva.

 • Dajući nam svog duha, Bog nam daje sebe, ne nekog drugog.
 • ŸSveti Duh je duša Hristovog života.
 • Hrist je i dalje naš utešitelj, a ne neko umesto Njega.
 • Bog je i duhovno biće i ličnost.
 • Bog je sveprisutan svojim Duhom. Bog (ne neko drugi) ima lični interes za Njegova stvorenja.
 • ŸChrist furnishes spiritual life by coming to us by His Holy Spirit.
 • Jehovah is the only true God, the supreme Ruler.
 • The Son of God is the personification of the only true God.
 • God is the Father of Christ; Christ is the Son of God.
 • Hristu je data uzvišena pozicija. On je izjednačen sa Ocem.
 • Otac i Sin su jedno u nameri, umu i karakteru, ali ne i u ličnosti.
 • Sila Božja u Isusu Hristu je JEDINA sila koja se može odupreti i prevazići greh.
 • Ova sila je nazvana “treća ličnost u božanstvu.”
 • Ovo je Hristov Duh, život Njegovo sopstvenog života, dat kao božanska sila da se prevaziđe greh.
 • Adam i Eva su fizički sličili na njihovog Stvoritelja.
 • Gđa Vajt je upravila svoju ljubav ka Bogu i Isusu Hristu, Sinu Božjem.
 • Moramo poštovati Boga i Njegovog Sina Isusa Hrista.
 • Na nebesima ćemo obožavati Boga i Njegovog Sina.
 • I nebeski hor peva pesme hvale Bogu i Njegovom Sinu.
 • Ličnosti Oca i Sina jasno otkrivaju da su oni sve osobe.
 • Svaka lekcija u Bibliji nam otkriva Oca i Sina.
 • Gđa Vajt je nastavila da potvrđuje da se u Solomunu 8:22-30 govori o Hristu..
 • Od svih nebeskih stanovnika Lucifer je (pre svog pada) zauzimao najviše mesto do Hrista.
 • Božanske objave su stavile svoj pečat na jedinstvenost objavljenih poruka.
 • Ove moćne reči su nam poslate od  Boga i Hrista.

Ostavi Komentar